Tích cực tham gia bầu cử, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021

Thứ tư, 19 Tháng 5 2021 09:08

Ngày 14/5/2021, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng phát động thi đua “Cán bộ, nhân viên Cơ quan Thường trực tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, phán đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021”.

Phát động thi đua nhằm mục đích: Thông qua phong trào thi đua, nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhân viên Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19; Đông viên toàn thể cán bộ, nhân viên Cơ quan thường trực thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng lần thứ 2 nhiệm kỳ VII.

Theo đó, Công đoàn cơ quan làm nòng cốt phối hợp với các Ban, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, vận đông toàn thể cán bộ, nhân viên, đoàn viên, người lao động hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; vị trí, vai trò của đại biểu nhân dần; quyền, nghĩa vụ công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước. Mỗi cán bộ, nhân viên cơ quan thi đua thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực, tự giác, chủ động tham gia bầu cử, lựa chọn những người tiêu biểu, có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết của Hội đồng Hiệp hội lần thứ 2 nhiệm kỳ VII, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021.

Đây là đợt thi đua ngắn ngày, được triển khai từ đến hết tháng 6 năm 2021. Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên Cơ quan Thường trực đồng lòng hưởng ứng.

Xem 1024 lần