Sunday, 09 May 2021
TIN MỚI

Tin mới nhất

Ban lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam qua các thời kỳ

01-06-2012 7:58 am
Nhiệm kỳ I (1994 - 1998) + Hội đồng Hiệp hội: 1. Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 2. Ngân…

Tổ chức trực thuộc

21-10-2011 7:46 am
ỦY BAN CHÍNH SÁCH Vị trí, chức năng Ủy ban Chính sách là ủy ban chuyên môn thuộc Hội đồng…

Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt nam

21-10-2011 6:28 am
Liên hệ: Trụ sở: số 193-Bà Triệu, P.Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Số ĐT: 39.742.987;…

Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng nhiệm kỳ VII (2020 - 2024)

10-08-2016 6:21 am
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI ÔNG PHẠM ĐỨC ẤN Chủ tịch Hội đồng Thành viên Ngân hàng Nông nghiệp…

Mục tiêu và phạm vi hoạt động

17-10-2016 5:56 am
PHƯƠNG HƯỚNG, CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI NGÂN HÀNG NHIỆM KỲ VI (2016 - 2019) Phát huy vai…

Quy tắc đạo đức

25-10-2015 5:52 am
BỘ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ NGÂN HÀNG (Ban hành kèm…

Quyết định thành lập

21-10-2011 5:46 am
  CHÍNH PHỦ Số: 247/TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh…

Điều lệ sửa đổi, bổ sung

22-12-2014 5:42 am
  BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc…

Bài đọc nhiều

Liên hệ: Trụ sở: số 193-Bà Triệu, P.Lê Đại Hành,…
NHTMCP AN BÌNH NHTMCP Á CHÂU CT TÀI CHÍNH TNHH…
Nhiệm kỳ I (1994 - 1998) + Hội đồng Hiệp…
  CHÍNH PHỦ Số: 247/TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ…

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - Liên kết tạo sức mạnh

17-10-2016 5:36 am
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam là một Hội nghề nghiệp phi chính phủ, được thành lập trên cơ sở…