Sunday, 09 May 2021
TIN MỚI

Ban lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam qua các thời kỳ

Nhiệm kỳ I (1994 - 1998)

+ Hội đồng Hiệp hội:

1. Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

2. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

3. Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

4. Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà thành phố Hồ Chí Minh

5. Ngân hàng TMCP Á Châu

6. Ngân hàng Công Thương Việt Nam

7. Ngân hàng Nông nghiệp  và Phát triển Nông thôn Việt Nam

8. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

9. Ngân hàng TMCP Nông thôn Tây Đô.

+ Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội:

- Từ năm 1994 đến tháng 1/1996:

Ông Nguyễn Văn Dễ- Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

- Từ tháng 2/1996  đến năm 1998:

Ông Lê Đắc Cù - Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

+ Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội:

Ông Dương Xuân Minh-Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

+ Tổng Thư ký:

Ông Ngô Tuấn Kiệp.

Nhiệm kỳ II (1999- 2003)

+ Hội đồng Hiệp hội:

1. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

2. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

3. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

4. Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

5. Ngân hàng Công Thương Việt Nam

6. Ngân hàng TMCP Á Châu

7. Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

8. Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP HCM

9. Ngân hàng TMCP Nông thôn Cái Sắn.

+ Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội:

Ông Trịnh Ngọc Hồ - Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

+ Phó Chủ tịch:

Ông Dương Xuân Minh - Tổng Giám đốc NHTMCP Sài Gòn Công Thương

+ Tổng Thư ký:

Ông Nguyễn Ngọc Oánh.

Nhiệm kỳ III (2003 - 2007)

+ Hội đồng Hiệp hội:

1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

2. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

3. Ngân hàng Công Thương Việt Nam

4. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

5. Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

6. Ngân hàng TMCP Phương Nam

7. Ngân hàng TMCP Đông Á

8. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

9. Ngân hàng TMCP Bắc Á

10. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Tổng thư ký HHNH

+ Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội:

- Từ 2003 đến tháng 01/2007:

Ông Lê Văn Sở - Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam

- Từ tháng 01/2007 đến tháng 6/2007:

Ông Đỗ Tất Ngọc - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam

+ Phó Chủ tịch:

1. Ông Dương Xuân Minh-Tổng Giám đốc NHTMCP Sài Gòn Công thương

2. Ông Phạm Huy Hùng- Tổng Giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam

+ Tổng Thư ký:

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa.

Nhiệm kỳ IV (2007 - 2011)

+ Hội đồng Hiệp hội:

1. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

2. Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

3. Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long

4. Ngân hàng TMCP Quân Đội

5. Ngân hàng TMCP Phương Đông

6. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Trưởng Ban kiểm tra HHNH VN

7. Ngân hàng TMCP Đông Á

8. Ngân hàng TMCP Phương Tây

9. Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí

10.Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

11.Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

12.Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP Hồ Chí Minh

13.Bà  Dương Thu Hương -Tổng thư ký HHNH

+ Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội:

Ông Phạm Huy Hùng- Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

+ Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội:

1. Ông Nguyễn Hòa Bình- Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2. Ông Phó Văn Thành - ủy viên HĐQT kiêm Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long.

+ Tổng Thư ký:

Bà Dương Thu Hương.

Nhiệm kỳ V (2011 - 2015)

+ Hội đồng Hiệp hội:

1. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

3. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

4. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

5. Ngân hàng TMCP Quân đội

6. Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

7. Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

8. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

9. Ngân hàng TMCP Đông Á

10. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín

11. Bà Trần Thị Hồng Hạnh

+ Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội:

Ông Nghiêm Xuân Thành-Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

+ Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội:

Ông Nguyễn Huy Tựa-ủy viên HĐQT Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

+ Trưởng Ban Kiểm tra:

Ông Tiết Văn Thành-ủy viên HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

+ Tổng Thư ký:

Bà Trần Thị Hồng Hạnh.

Nhiệm kỳ VI (2016 - 2020)

+ Hội đồng Hiệp hội:

1. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

2. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

3. Ngân hàng TMCP Quân đội

4. Ông Nguyễn Toàn Thắng

5. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

6. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

7. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

8. Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam

9. Ngân hàng Phát triển TP. Hồ Chí Minh

10. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín

11. Ngân hàng TMCP Á Châu

+ Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội:

Ông Phan Đức Tú - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

+ Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội:

- Ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

- Ông Lê Công - Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội

+ Trưởng Ban Kiểm tra:

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐTV Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

+ Tổng Thư ký:

Ông Nguyễn Toàn Thắng.

Read 238797 times Last modified on 22-01-2021 8:05 am
Rate this item
(1 Vote)
Xem theo ngày tháng