Chủ nhật, 09 Tháng 5 2021
TIN MỚI

Mục tiêu và phạm vi hoạt động

PHƯƠNG HƯỚNG, CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI NGÂN HÀNG NHIỆM KỲ VI (2016 - 2019)

Phát huy vai trò của một hội nghề nghiệp của các tổ chức tài chính Việt Nam, là cầu nối giữa các cơ quan quản lí Nhà nước mà đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức hội viên (TCHV), dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch và Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng (HHNH); bám sát định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về chính sách tiền tệ, tín dụng và tỷ giá, nhằm ổn định và phát triển hiệu quả, an toàn hệ thống, qua đó góp phần thực thi chính sách tiền tệ, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, HHNH đề ra phương hướng và các hoạt động trọng tâm trong Nhiệm kì VI như sau:   

A. PHƯƠNG HƯỚNG:

Bám sát và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, tỉ giá, lãi suất và thanh toán, các tổ chức hội viên HHNH đoàn kết, phát triển hệ thống, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ do ban lãnh đạo đề ra, tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu, xử lí nợ xấu, nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản lí điều hành, phát triển các sản phẩm dịch vụ, góp phần phát triển hệ thống tổ chức tín dụng an toàn, hiệu quả và bền vững.

B. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được qui định trong Điều lệ HHNH, phát huy kết quả và thành tích đã đạt được, tích cực khắc phục các tồn tại, khó khăn, tổ chức triển khai có kết quả những hoạt động trọng tâm sau:

I. Phát huy vai trò liên kết và làm cầu nối của HHNH:

- Thực hiện tốt vai trò liên kết hội viên và làm cầu nối giữa các TCHV với cơ quan quản lý Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực thi chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

- Kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc của TCHV, trong đó tập trung vấn đề tái cơ cấu ngân hàng và xử lý nợ xấu để kiến nghị các cơ quan liên quan có giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho TCHV trong quá trình hoạt động.

- Tuyên truyền, vận động TCHV thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, đoàn kết, hợp tác, hoạt động theo các chuẩn mực các TCTD ở Việt Nam vì sự phát triển an toàn, hiệu quả của các TCHV và của toàn hệ thống.

- Tích cực tham gia, đóng góp trong công tác xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách lien quan đến hoạt động ngân hàng nhằm hỗ trợ về nghiệp vụ và pháp lí, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các TCHV.

- Tham gia giới thiệu, phổ biến sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; đặc biệt là các sản phẩm, dịch vụ mới,  hỗ trợ TCHV trong quá trình tái cơ cấu, nâng cao năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế.

- Gắn kết hoạt động của TCHV với doanh nghiệp và người dân để khơi thông nguồn vốn tín dụng, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh thông qua hoạt động liên kết, kết nối.

II. Hoạt động thông tin tuyên truyền

- Tăng cường chất lượng và hiệu quả hoạt động của Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ để đóng góp tốt hơn cho công tác thông tin, tuyên truyền của HHNH và của toàn hệ thống ngân hàng.

- Cải tiến và nâng cấp Trang tin điện tử của HHNH, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế của báo mạng, đóng góp có hiệu quả cho công tác thông tin, tuyên truyền của HHNH và tăng cường gắn kết các TCHV.

III. Hoạt động đào tạo

- Tăng cường tổ chức các khóa đào tạo đáp ứng đúng nhu cầu của các TCHV nhằm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của hệ thống ngân hàng.

- Nghiên cứu đổi mới công tác đào tạo gắn với đổi mới hoạt động của các TCHV và phù hợp với mạng lưới hoạt động của các TCHV.

- Tranh thủ sự hỗ trợ và hợp tác về giảng viên và tài chính của các tổ chức trong và ngoài nước để tổ chức các khóa học chuyên sâu về nghiệp vụ, quản trị và công nghệ ngân hàng.

IV. Hợp tác quốc tế

- Tiếp tục duy trì và phát triển các mối quan hệ với các tổ chức quốc tế, làm tốt công tác đối ngoại theo định hướng, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

- Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức tài chính, hiệp hội ngân hàng các nước trong và ngoài khu vực nhằm (i) trao đổi, học hỏi kinh nghiệm hoạt động, (ii) phối hợp các hoạt động chung của khu vực trong việc xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng tài chính, (iii) tổ chức các chuyến khảo sát, học hỏi kinh nghiệm, giao lưu xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa TCHV HHNH Việt Nam và TCHV HHNH các nước, (iv) phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm quốc tế nhằm tiếp nhận, phổ biến các kiến thức, kinh nghiệm thực hành tốt nhất trong khu vực và quốc tế theo các chủ đề trọng tâm của ngành.

- Triển khai thực hiện nội dung các Biên bản ghi nhớ với HHNH các nước và khu vực, tham gia các chương trình hành động của các tổ chức quốc tế mà HHNH là thành viên.

V. Củng cố và phát triển tổ chức của Hiệp hội

- Tiếp tục tập trung củng cố, nâng cao năng lực về mọi mặt (tổ chức, cán bộ, cơ sở vật chất) của Cơ quan Thường trực HHNH, đổi mới phương thức hoạt động, gắn hoạt động của Cơ quan Thường trực với hoạt động của các hội viên.

- Tăng cường sự liên kết chặt chẽ, tạo sự đồng thuận và nghiêm túc thực hiện các thỏa thuận trong các hoạt động của các TCHV. Đẩy mạnh việc huy động lực lượng cộng tác viên trong và ngoài HHNH tham gia công tác của Hiệp hội.

- Thành lập các Ủy ban chuyên môn của HĐHH do các Ủy viên HĐHH phụ trách; phát huy hơn nữa vai trò của các Ủy viên HĐHH. 

- Tích cực công tác vận động, nâng cao vai trò của HHNH để thu hút và phát triển Hội viên mới.

- Chú trọng công tác thi đua khen thưởng, động viên kịp thời các đơn vị và cá nhân có thành tích, đóng góp tốt cho công tác của HHNH, thúc đẩy các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực trong HHNH.

Xem 239142 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 22-01-2021 8:12 am
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Xem theo ngày tháng