Sunday, 09 May 2021
TIN MỚI

Quyết định thành lập

 

CHÍNH PHỦ

Số: 247/TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 14 tháng 5 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP
HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

- Căn cứ sắc lệnh số 102 SL/L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 quy định quyền thành lập Hội;
- Căn cứ chỉ thị số 01 CT ngày 5 tháng 1 năm 1989 của Chủ tịch HĐBT (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc quản lý tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng;
- Xét đề nghị của Ban Trù bị Thành lập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Tổ Chức - Cán bộ Chính Phủ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cho phép thành lập hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Hiệp hội Ngân hàng nhà nước Việt Nam là một Hội nghề nghiệp phi chính phủ, được thành lập trên cơ sở tự nguyện tham gia các tổ chức Ngân Hàng Việt Nam, bao gồm: Ngân hàng Thương mại quốc doanh, Ngân hàng Thương mại cổ phần, Công ty tài chính.

Hoạt động của Hiệp hội phải tuân thủ pháp luật của Nhà nước về lập hội, về hoạt động của hội nghề nghiệp, và Điều lệ của Hiệp hội do Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ phê duyệt.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tự lo liệu mọi chi phí và phương tiện hoạt động.

Điều 2: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

     ·  Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

     ·  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

     ·  Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ

     ·  Bộ nội vụ

     ·  Lưu: TCCB, VT

K/T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

 NGUYỄN KHÁNH

Read 238985 times Last modified on 22-01-2021 8:07 am
Rate this item
(1 Vote)
Xem theo ngày tháng