Chủ nhật, 09 Tháng 5 2021
TIN MỚI

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - Liên kết tạo sức mạnh

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam là một Hội nghề nghiệp phi chính phủ, được thành lập trên cơ sở tự nguyện tham gia các tổ chức ngân hàng Việt Nam, bao gồm: ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng thương mại cổ phần, công ty tài chính và tự lo liệu mọi chi phí và phương tiện hoạt động.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 247/TTg ngày 14 tháng 5 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có tên tiếng Anh: Vietnam Banks Association; Tên viết tắt tiếng Anh: VNBA; có biểu tượng riêng và được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng, Hiệp hội được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam, Điều lệ Hiệp hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trụ sở chính của Hiệp hội đặt tại số 193, phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam gồm 8 (tám) Chương, 29 (hai mươi chín) Điều đã được Đại hội Hiệp hội nhiệm kỳ V thông qua và có hiệu lực thi hành theo Quyết định số 1289/QĐ-BNV ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam hoạt động theo tôn chỉ, mục đích: là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác có liên quan đến lĩnh vực ngân hàng hoạt động tại Việt Nam; có mục đích tập hợp, động viên các hội viên hợp tác, hỗ trợ nhau trong hoạt động kinh doanh; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; làm cầu nối giữa các hội viên với các cơ quan nhà nước nhằm ổn định và phát triển an toàn, hiệu quả hệ thống các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam, góp phần thực thi chính sách tiền tệ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả nước, trong lĩnh vực ngân hàng hoặc liên quan đến lĩnh vực ngân hàng và chịu sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự tán thành Điều lệ của Hiệp hội, hoạt động tại Việt Nam, tự nguyện và có đơn đăng ký tham gia, được Hội đồng Hiệp hội công nhận. Hội viên chính thức chỉ gồm hội viên tổ chức là tổ chức tín dụng và các tổ chức của Việt Nam có liên quan đến lĩnh vực ngân hàng được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; Hội viên liên kết là các tổ chức tín dụng nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Hội viên danh dự là các tổ chức quan tâm đến lĩnh vực ngân hàng. Đại diện hội viên của Hiệp hội: là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng, lãnh đạo các tổ chức có liên quan đến ngân hàng hoặc đại diện lãnh đạo được ủy quyền.

Đến nay, sau 26 năm xây dựng và trưởng thành, Hiệp hội Ngân hàng đã có 73 tổ chức hội viên, gồm: 57 hội viên chính thức (trong đó 7 ngân hàng thương mại nhà nước và có vốn sở hữu nhà nước, 28 ngân hàng thương mại cổ phần, 1 ngân hàng liên doanh, 7 công ty tài chính, 4 các định chế tài chính khác, 11 tổ chức trung gian thanh toán); 10 hội viên liên kết (trong đó 4 ngân hàng thương mại cổ phần, 4 công ty tài chính, 1 công ty Fintech, 1 tổ chức khác); 5 hội viên liên kết (trong đó 1 công ty Fintech, 4 tổ chức khác).

Cơ cấu tổ chức Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hiệp hội là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 4 (bốn) năm một lần. Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số hội viên chính thức đề nghị.

2. Hội đồng Hiệp hội do Đại hội bầu trong số các hội viên chính thức và 01 (một) đại diện Cơ quan Thường trực Hiệp hội với số lượng tối thiểu là 9 (chín) thành viên gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký và một số Ủy viên Hội đồng.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hiệp hội

Chủ tịch Hiệp hội là người đại diện pháp nhân của Hiệp hội trước pháp luật, trong các hoạt động đối nội và đối ngoại, chịu trách nhiệm trước Hiệp hội và pháp luật về mọi hoạt động của Hiệp hội. Chủ tịch Hiệp hội do Hội đồng Hiệp hội bầu trong số các thành viên Hội đồng Hiệp hội.

Các Phó Chủ tịch là người giúp việc Chủ tịch và được Chủ tịch phân công một số lĩnh vực công tác cụ thể. Một Phó chủ tịch được Chủ tịch ủy quyền bằng văn bản thay mặt lãnh đạo khi Chủ tịch đi vắng. Phó chủ tịch Hiệp hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Hội đồng Hiệp hội phù hợp với Điều lệ Hiệp hội và quy định của pháp luật.

Tổng thư ký Hiệp hội là thành viên Hội đồng Hiệp hội, do Hội đồng Hiệp hội bầu. Tổng thư ký là người lãnh đạo tại Cơ quan Thường trực Hiệp hội.

Đại hội Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VII (tổ chức ngày 10/12/2020 tại Hà Nội) đã bầu Hội đồng Hiệp hội gồm 13 thành viên: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Quân đội (MB), Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank), Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank), Ngân hàng Á Châu (ACB), Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV), Ngân hàng Tiên Phong (TPBank), Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán (VNPay) và Tổng Thư ký.

Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội: Ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội: là đại diện lãnh đạo do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) cử.

Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam: Ông Nguyễn Quốc Hùng - nguyên Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Ban Kiểm tra Hiệp hội gồm: Trưởng ban, Phó trưởng ban (nếu có) và một số ủy viên do Đại hội Hiệp hội bầu ra trong số các hội viên chính thức và 1 (một) đại diện của Cơ quan Thường trực. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra trùng với nhiệm kỳ Đại hội.

Đại hội Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VII đã bầu Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên do Vietcombank làm Trưởng ban.

4. Cơ quan Thường trực: là cơ quan trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hiệp hội được quy định trong Điều lệ này, thực hiện các nghị quyết của Đại hội, Hội đồng Hiệp hội và sự chỉ đạo của Chủ tịch Hiệp hội, thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm tra hiệp hội.

- Các ban của Cơ quan Thường trực được thành lập và giải thể theo quyết định của Hội đồng Hiệp hội trên cơ sở đề nghị của Tổng thư ký.

Cơ quan Thường trực có 8 ban, đơn vị gồm: Ban Công tác hội viên, Ban Pháp luật và nghiệp vụ, Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, Trang thông tin điện tử tổng hợp, Trung tâm đào tạo, Ban Tài chính kế toán, Văn phòng và Văn phong đại diện tại TP. Hồ Chí Minh

- Các đơn vị trực thuộc Hiệp hội Ngân hàng được thành lập hoặc giải thể theo quyết định của Hội đồng Hiệp hội trên cơ sở đề nghị của Tổng thư ký, phù hợp với Điều lệ Hiệp hội và quy định của pháp luật.

Hiệp hội Ngân hàng có 4 đơn vị trực thuộc là: Chi hội Thẻ ngân hàng, Câu lạc bộ Pháp chế ngân hàng, Câu lạc bộ Fintech và Câu lạc bộ VAMC và 02 Ủy ban chuyên môn thuộc Hội đồng Hiệp hội gồm: Ủy ban Chính sách và Ủy ban Công nghệ.

Trong nhiệm kỳ VI, thực hiện vai trò cầu nối, liên kết các tổ chức hội viên, Hiệp hội Ngân hàng tích cực tham gia đóng góp vào việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách  và khuôn khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng; hỗ trợ tích cực cho tổ chức hội viên giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Đã nghiên cứu, tổng hợp tình hình và ý kiến của các tổ chức hội viên, tham gia góp ý đối với trên 20 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động ngân hàng và các lĩnh vực liên quan, từ sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013, đến các dự thảo Luật (Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự 2015, Luật Các tổ chức tín dụng 2010, Luật Thuế, Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp…); 10 Nghị quyết cả Quốc hội, của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao; 40 Nghị định của Chính phủ; 79 Thông tư vf nhiều văn bản chỉ đạo khác của Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, ngành liên quan, giúp cơ quan quản lý nhà nước nắm sát hơn với tình hình thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng nói chung, các tổ chức hội viên của Hiệp hội ngân hàng nói riêng. Đã chủ trì hoặc phối hợp với các đối tác liê quan tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàmnhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật, tăng cường sự phối kết hợp giữa các bên liên quan để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của pháp luật. Đã thường xuyên quan tâm, nắm bắt, tiếp nhận phản ảnh từ các tổ chức hội viên về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động (như các vấn đề liên quan đế quy định về vốn, tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn, tín dụng, lãi suất, thuế, phí, trích lập dự phòng rủi ro, xử lý tài sản đảm bảo…), đại diện tiếng nói chung của hội viên, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền hoặc đồng hành cùng hội viên tìm biện pháp kịp thời giải quyết, tháo gỡ. Ngay từ đầu đã tham gia góp ý đối với dự thảo Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng, trực tiếp làm việc, có văn bản kiến nghị với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan về giải quyết vướng mắc, khó khăn về tài sản bảo đảm, mua bán nợ, thuế… trong quá trình thực hiện Nghị quyết của các tổ chức hội viên. Đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước có ý kiến đề nghị Bộ thông tin và Truyền thông chỉ đạo các công ty viễn thông giảm cước tin nhắn đối với dịch vụ tài chính ngân hàng, kiến nghị với tổ chức thẻ quốc tế Visa và Mastercard xem xét có chính sách giảm phí dịch vụ hỗ trự các ngân hàng tại Việt Nam trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát. Đã tích cực tham gia và thực hiện nhiệm vụ của thành vieenHooij đồng tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp nói chung, trực tiếp phản ảnh, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các tổ chức hội viên nói riêng.

Hiệp hội Ngân hàng đã đặc biệt quan tâm đến công tác truyền thông, Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, Trang thông tin điện tử của Hiệp hội thường xuyên cạp nhật tình hình, phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cập nhật các quy định của ngành, hoạt động của Hiệp hội và các tổ chức hội viên; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành tham gia công tác truyền thông chung của ngành, góp phần định hướng dư luận, làm cho xã hội hiểu đúng về tình hình hoạt động ngân hàng, góp phần củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng. Tạp chí thị trường tài chính tiền tệ duy trì đều đặn kịp thời 2 số/tháng, chất lượng nội dung và hình thức trình bày ngày càng được cải tiến. Phiên bản điện tử của Tạp chí hoạt động hiệu quả, cùng với Trang thông tin điện tử của Hiệp hội chuyển tải tin tức nhanh chóng, liên tục đến rộng rãi công chúng, lượng truy cập ngày càng tăng.

Hiệp hội Ngân hàng luôn coi trọng công tác đào tạo, tập huấn, đáp ứng sát đúng nhu cầu của các tổ chức hội viên. Đã tổ chức thành công 105 khóa đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm cho 7.922 lượt cán bộ của các tổ chức hội viên. Đã phối hợp với Tổ chức tài chính quóc tế (IFC) và Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) tổ chức chuỗi các khóa đào tạo giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về các chủ đề “Đánh giá rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động tín dụng”,”Tài trợ chuối cung ứng”, “Tài trợ vốn có đảm bảo là động sản”…

Hiệp hội Ngân hàng tích cực xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng, bước đầu đạt hiệu ứng tốt.

Điều lệ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam xem tại đây.

Xem 252210 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 15-01-2021 3:55 am
Đánh giá bài này
(6 bình chọn)
Xem theo ngày tháng