Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Industry 4.0 Summit - Diễn đàn cấp cao lớn nhất tại Việt Nam về công nghiệp 4.0

Industry 4.0 Summit - Diễn đàn cấp cao lớn nhất tại Việt Nam về công nghiệp 4.0

Industry 4.0 Summit, s kin ln và uy tín nht ti Vit Nam v công nghip 4.0, s din ra vào ngày 6 - 7 tháng 7 năm 2021 ti Hà Ni. Mi các t chc, cá nhân đăng ký tham d.

S kin d kiến thu hút hơn 2500 đi biu tham d là lãnh đo các ban, b ngành trung ương và đa phương, lãnh đo doanh nghip trong và ngoài nước đi đu v chuyn đi s cùng trao đi, tho lun v đnh hướng xây dng chính sách phát trin công nghip quc gia.

Vit Nam trên hành trình tr thành trung tâm sn xut - dch v thông minh và trung tâm đi mi sáng to ca châu Á.

Các doanh nghip Vit Nam đang phi đi mt vi nhng thách thc rt ln t cuc Cách mng công nghip ln th tư vi quá trình hi nhp và đc bit là t tác đng bi đi dch COVID-19. Không th ph nhn rng hơn bao gi hết, chuyn đi s đã tr thành gii pháp quan trng và là xu hướng tt yếu đ doanh nghip tn ti, phát trin và nâng cao năng lc cnh tranh. Trong thi gian qua, Vit Nam đã tr thành đim sáng kinh tế ca thế gii và được chng minh là mt trong nhng quc gia năng đng và quyết lit trong quá trình s hoá.

Industry 4.0 Summit - Din đàn cp cao thường niên ln nht Vit Nam v công nghip 4.0

Industry 4.0 Summit 2021 vi ch đ “Đy mnh Công nghip hoá, Hin đi hoá đt nước trong K nguyên s” tp trung đ cp đến đnh hướng xây dng chính sách phát trin công nghip quc gia, chia s các kinh nghim và sáng kiến v chuyn đi s. Thông qua đó, s kin được kỳ vng s góp phn phát trin hơn na h sinh thái các mô hình sn xut - kinh doanh ng dng công ngh cao ti Vit Nam, hướng ti hin thc hóa tm nhìn đưa Vit Nam tr thành trung tâm sn xut - dch v thông minh và đi mi sáng to hàng đu châu Á.

Chương trình hi tho (đính kèm):

- 1 phiên Toàn th do Th tướng Chính ph và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đng ch trì;

- 8 phiên hi tho chuyên đ do lãnh đo các b ngành liên quan ch trì s tp trung tho lun v chuyn đi s trong đa dng các lĩnh vc như: chính sách công nghip hoá, hin đi hoá; cơ s h tng; sn xut; nông nghip; chính ph s; dch v thông minh; nhân lc s; đô th thông minh.

S kin mang li cơ hi gp g và trao đi vi hơn 100 din gi là các nhà hoch đnh chính sách, chuyên gia, nhà khoa hc, lãnh đo các tp đoàn và công ty công ngh trong và ngoài nước. Ti đây các din gi s tham gia trao đi sáng kiến, ý tưởng, các kinh nghim thc tin v hoch đnh và trin khai chính sách nhm thúc đy tiến trình chuyn đi s quc gia.

Song song vi các chương trình hi tho, Trin lãm quc tế v Công nghip 4.0 quy t hơn 80 nhà cung cp công ngh hàng đu trong nước và quc tế trình din nhng công ngh hin đi nht trong đa dng các ngành, ha hn mang đến nhng tri nghim đc đáo, mi l cho khách tham d.

Thi gian: 6 - 7 tháng 7 năm 2021

Đa đim: Trung tâm Hi ngh Quc gia, Hà Ni

Đăng kí tham d: http://bit.ly/i40-reg

Thông tin s kin: https://i40summit.vn/

Xem 292 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng