Thứ hai, 17 Tháng 5 2021
TIN MỚI
SSC công bố Sổ tay hướng dẫn trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững

SSC công bố Sổ tay hướng dẫn trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững

Ngày 15/4, y ban Chng khoán Nhà nước (SSC) đã công b cun S tay “Hướng dn trái phiếu xanh, trái phiếu xã hi và trái phiếu bn vng” cho các nhà đu tư tư nhân huy đng vn trên th trường.

S tay hướng dn giúp các thành viên th trường hiu rõ thông l quc tế và khu vc v cách thc phát hành, qun lý ngun vn cho các d án xanh và công b thông tin.

Ông Phm Hng Sơn, Phó Ch tch SSC cho biết s tay hướng dn này s giúp các thành viên th trường hiu rõ thông l quc tế và khu vc v cách thc phát hành, qun lý ngun vn cho các d án xanh và công b thông tin v môi trường và xã hi ca doanh nghip mình. Đây là bước đi quan trng, giúp phát trin doanh nghip theo hướng vng chc hơn, góp phn xây dng th trường chng khoán ngày mt bn vng hơn thông qua vic phát trin các sn phm xanh trên th trường.

Cun s tay này là kết qu hp tác cùng T chc Tài chính Quc tế IFC và Sáng kiến Trái phiếu Khí hu vi s h tr ca Cc Kinh tế Liên bang Thy S.

Ông Kyle Kelhofer, Giám đc Quc gia ca IFC ti Vit Nam, Campuchia và Lào cho biết thêm: “IFC đã tham gia thành công vào mt s các giao dch trái phiếu xanh ti khu vc Đông Nam Á và đang tìm kiếm các cơ hi tham gia vào th trường trái phiếu xanh đy tim năng ti Vit Nam trong thi gian ti. IFC tin tưởng trái phiếu xanh s m ra kênh huy đng vn mi cho các d án đu tư dài hn trong lĩnh vc h tng và năng lượng tái to mà hin nay các đnh chế tài chính chưa th đáp ng hết được bng các sn phm tài chính truyn thng. Điu này s góp phn m rng ngun vn h tr quá trình hướng ti tăng trưởng xanh và bn vng ca Vit Nam...”

Theo báo cáo gn đây ca T chc Tài chính Quc tế (IFC) giá tr phát hành trái phiếu xanh năm 2019 các th trường đang phát trin đt 52 t USD, tăng 21% so vi năm 2018 và góp phn đưa tng giá tr phát hành trái phiếu xanh các th trường này lên 168 t USD.

Ngay c trong giai đon đi dch COVID-19, nhu cu v trái phiếu xanh, xã hi và bn vng tiếp tc đt mc đt mua cao k lc. Theo mt báo cáo khác ca Moody, tng giá tr phát hành trái phiếu xanh, trái phiếu xã hi và trái phiếu bn vng đt mc k lc 491 t USD và có th tiếp tc hướng ti mt đnh cao mi vào năm 2021, ước tính s là 650 t USD, trong đó 375 t đô la t trái phiếu xanh, 150 t t trái phiếu xã hi và 125 t t trái phiếu bn vng.

Theo Vietnam+

Xem 180 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng