Chủ nhật, 16 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Tiếp tục đảm bảo tỷ lệ cơ cấu hợp lý các loại tiền chi ra lưu thông

Tiếp tục đảm bảo tỷ lệ cơ cấu hợp lý các loại tiền chi ra lưu thông

Thng đc Ngân hàng Nhà nước đã có văn bn ch đo S Giao dch, Chi nhánh cân đi t l cơ cu các loi mnh giá tin đưa ra lưu thông, đm bo t l chi loi tin 500.000 đng ra lưu thông theo quy đnh ca NHNN và tăng cường chi tin mnh giá nh t 10.000 đng tr xung ra lưu thông.

Qua theo dõi ca NHNN cho thy nhiu đơn v đã n lc thc hin ch đo ca NHNN v cơ cu loi tin chi ra lưu thông; t l chi mnh giá 500.000 đng bình quân toàn quc có xu hướng gim, mnh giá 200.000 đng và 100.000 đng được tăng cường đưa ra lưu thông, tin mnh giá nh t 10.000 đng tr xung được chi ra hp lý, đúng mc đích thanh toán, cơ cu các loi tin trong lưu thông được ci thin.

Tuy nhiên, t l chi loi tin 500.000 đng ra lưu thông ti mt s đơn v vn mc cao (năm 2020, các chi nhánh có t 5/10 tháng chi loi tin 500.000 đng vượt mc 60% tr lên là Qung Bình, Bình Dương, Đng Nai, Cà Mau, Thái Bình); vic chi các loi tin mnh giá nh ti mt s đơn v chưa được thc hin tích cc, thông sut.

Đ tiếp tc đm bo t l cơ cu hp lý các loi tin chi ra lưu thông, ngày 08/4/2021, NHNN đã có Công văn s 2350/NHNN-PHKQ v vic đáp ng cơ cu loi tin chi ra lưu thông yêu cu S Giao dch, NHNN chi nhánh tnh, thành ph nghiêm túc trin khai thc hin mt s ni dung sau:

Mt là, thường xuyên theo dõi din biến thu, chi tin mt trên đa bàn, đm bo đáp ng đ nhu cu tin mt cho các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bc Nhà nước. Ch đng cân đi t l cơ cu các loi mnh giá tin chi ra lưu thông, trong đó tăng cường chi các loi tin 100.000 đng và 200.000 đng. Riêng loi tin 500.000 đng t l chi ra lưu thông không vượt quá 60% giá tr ca mi khon chi.

Hai là, tăng cường chi tin mnh giá nh t 10.000 đng tr xung ra lưu thông, bao gm tin đã qua s dng và tin mi in (thi gian chi tin mi in t tháng 4 đến hết tháng 11/2021); yêu cu t chc tín dng (TCTD) đáp ng đy đ nhu cu thanh toán cho các siêu th, đơn v bán l và cá nhân (to điu kin thun li cho các t chc, cá nhân đến NHNN đi tin nh l phc v nhu cu thanh toán).

Ba là, ch đng nghiên cu đánh giá tình hình tin mt, cơ cu và cht lượng tin trong lưu thông, nhu cu tin mnh giá nh trên đa bàn, phi hp vi Cc Phát hành và Kho qu đ đm bo cung ng đ nhu cu tin mt trên đa bàn.

Đi vi TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ch tch Hi đng qun tr (Hi đng thành viên), Tng Giám đc (Giám đc) TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chu trách nhim ch đo, quán trit ch trương ca NHNN đ các đơn v ch đng cân đi kế hoch thu - chi và trin khai thc hin tăng cường chi các loi tin mnh giá nh t 10.000 đng tr xung.

Cc Phát hành và Kho qu theo dõi, nm din biến tình hình lưu thông tin mt, cơ cu các loi mnh giá tin d tr ti NHNN chi nhánh tnh, thành ph và S Giao dch đ thc hin tt công tác điu hòa, điu chuyn tin mt, đm bo đáp ng c v mt giá tr và cơ cu các loi mnh giá; Theo dõi, kim tra vic thc hin ch đo này đi vi NHNN chi nhánh tnh, thành ph, S Giao dch và các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Xem 198 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng