Chủ nhật, 16 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Dự thảo bổ sung quy định ngân hàng cổ phần muốn giảm vốn điều lệ

Dự thảo bổ sung quy định ngân hàng cổ phần muốn giảm vốn điều lệ

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) va công b d tho Thông tư sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư 50/2018/TT-NHNN (thông tư 40) ngày 31 tháng 12 năm 2018 quy đnh v h sơ, trình t, th tc chp thun mt s ni dung thay đi ca ngân hàng thương mi, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đáng chú ý, NHNN d đnh s b sung quy đnh v gim vn điu l ca NHTM c phn (tr trường hp ghi gim vn điu l ca NHTM trong trường hp chuyn giao bt buc NHTM được kim soát đc bit).

NHNN cho biết thi gian qua đã nhn được đ ngh ca NHTM c phn có nhu cu gim mc vn điu l theo quy đnh ti Điu 29 Lut các TCTD. Vì vy, NHNN cn có hướng dn đ thc hin quy đnh này ti Lut các TCTD.

Hin nay, trình t, th tc, h sơ chp thun nhng thay đi quy đnh ti Điu 29 Lut các TCTD được điu chnh bi Thông tu s 50/2018/TT-NHNN. Tuy nhiên, Thông tư này mi ch quy đnh v vic tăng mc vn điu l ca NHTM, vn được cp ca chi nhánh NHNg mà chưa có quy đnh v vic gim vn điu l ca NHTM c phn.

Theo đó, NHNN sa đi, b sung phm vi điu chnh ca Thông tư 50 theo hướng b sung th tc gim vn điu l ca NHTM c phn (tr trường hp ghi gim vn điu l ca NHTM trong trường hp chuyn giao bt buc NHTM được kim soát đc bit).

D tho Thông tư  b sung Điu 14a vào sau Điu 14 v gim mc vn điu l ca ngân hàng thương mi c phn thông qua vic mua li c phn ca c đông đ phù hp vi các quy đnh v trách nhim ca đi hi đng c đông; quy đnh v mua li c phn ca doanh nghip, ngân hàng thương mi; quy đnh v công ty đi chúng mua li c phiếu ca chính mình; quy đnh v thành lp, t chc, hot đng và an toàn hot đng ngân hàng.

H sơ đ ngh gim vn bao gm 4 th tc. Th nht là văn bn đ ngh, trong đó có ti thiu các ni dung: lý do gim, mc vn điu l d kiến gim, cam kết gim  vn điu l không làm giá tr thc ca vn điu l thp hơn mc vn pháp đnh, không dn đến vi phm các t l, gii hn an toàn hot đng, thi gian d kiến hoàn thành vic gim mc vn điu l.

Ngh quyết hoc quyết đnh ca Đi hi đng c đông thông qua phương án gim mc vn điu l ca ngân hàng thương mi c phn thông qua vic mua li c phn ca c đông.

Phương án gim mc vn điu l, ti thiu phi có: kế hoch mua li c phn (s lượng c phn d kiến mua li, nguyên tc xác đnh giá, giá d kiến mua li, thi đim thc hin d kiến; ngun d kiến s dng đ mua li c phn);  Danh sách c đông và t l s hu c phn ca c đông có t l s hu t 5% tng s c phn ph thông tr lên so vi vn điu l thi đim hin ti và d kiến sau khi gim vn điu l; Danh sách người s hu c phiếu hn chế chuyn nhượng; Danh sách c đông hoc người có liên quan có t l s hu c phn t 20% tr lên so vi vn điu l thi đim hin ti và d kiến sau khi gim vn điu l; Thông tin v tng mc s hu c phn ca nhà đu tư nước ngoài hin ti và d kiến sau khi gim vn điu l (nếu có); Đánh giá tác đng ca vic gim vn điu l đi vi tình hình hot đng, an toàn hot đng ca ngân hàng thương mi (trước và d kiến sau khi gim vn điu l), trong đó bao gm các ch tiêu an toàn sau đây: vn điu l, giá tr thc ca vn điu l; t l an toàn vn ti thiu; gii hn góp vn, mua c phn; gii hn, hn chế cp tín dng.

Báo cáo tài chính ca năm lin k trước năm đ ngh ca ngân hàng thương mi đã được kim toán bi t chc kim toán đc lp trong trường hp thi đim d kiến mua li c phn t 6 tháng tr xung k t thi đim kết thúc năm tài chính và trong trường hp thi đim d kiến mua li c phn quá 6 tháng k t thi đim kết thúc năm tài chính.

V trình t, Ngân hàng thương mi lp h sơ gi Ngân hàng Nhà nước. Trường hp h sơ chưa đy đ, hp l, trong thi hn 07 ngày làm vic k t ngày nhn được h sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bn yêu cu ngân hàng thương mi b sung, hoàn thin h sơ. Trong thi hn 25 ngày làm vic k t ngày nhn đ h sơ hp l, Ngân hàng Nhà nước có văn bn chp thun đ ngh gim mc vn điu l ca ngân hàng thương mi; trường hp không chp thun, Ngân hàng Nhà nước có văn bn tr li và nêu rõ lý do. Văn bn chp thun gim mc vn điu l có hiu lc trong thi hn 12 tháng k t ngày ký.

Xem 305 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng