Thứ hai, 17 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

Chính ph ban hành Ngh đnh s 47/2021/NĐ-CP quy đnh chi tiết mt s điu ca Lut Doanh nghip.

Theo đó, Ngh đnh quy đnh chi tiết mt s điu ca Lut Doanh nghip v doanh nghip xã hi, doanh nghip nhà nước, nhóm công ty, doanh nghip quc phòng an ninh và công b thông tin ca doanh nghip nhà nước. Ngh đnh này áp dng vi các doanh nghip, cơ quan, t chc, cá nhân quy đnh ti Điu 2 Lut Doanh nghip.

Đáng chú ý, vic góp vn, mua c phn ca doanh nghip khác hoc đ thành lp doanh nghip theo quy đnh ti khon 3 Điu 195 Lut Doanh nghip bao gm trường hp sau: Cùng góp vn đ thành lp doanh nghip mi; cùng mua phn vn góp, mua c phn ca doanh nghip đã thành lp; cùng nhn chuyn nhượng c phn, phn vn góp ca các thành viên, c đông ca doanh nghip đã thành lp.

Doanh nghip có s hu ít nht 65% vn Nhà nước theo khon 3 Điu 195 Lut Doanh nghip là doanh nghip nhà nước do Nhà nước nm gi t 65% vn điu l hoc tng s c phn có quyn biu quyết tr lên.

Ch tch công ty, Hi đng thành viên, Hi đng qun tr ca công ty chu trách nhim bo đm tuân th đúng quy đnh ti Điu 195 Lut Doanh nghip khi đ xut, quyết đnh góp vn, mua c phn, phn vn góp ca công ty khác và cùng liên đi chu trách nhim bi thường thit hi xy ra cho công ty khi vi phm quy đnh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh t chi đăng ký thay đi thành viên, c đông công ty nếu trong quá trình th lý h sơ phát hin vic góp vn, mua c phn thành lp doanh nghip hoc chuyn nhượng c phn, phn vn góp liên quan vi phm quy đnh ti khon 2 và khon 3 Điu 195 Lut Doanh nghip.

Ngh đnh cũng quy đnh vic chuyn đi cơ s bo tr xã hi, qu xã hi và qu t thin thành doanh nghip xã hi. C th, cơ s bo tr xã hi, qu xã hi, qu t thin được dùng toàn b tài sn, quyn và nghĩa v đ chuyn đi thành doanh nghip xã hi sau khi có văn bn chp thun ca cơ quan đã cp giy phép thành lp cơ s bo tr xã hi, qu xã hi, qu t thin.

Doanh nghip xã hi sau khi chuyn đi kế tha toàn b các quyn và li ích hp pháp, chu trách nhim v các khon n, gm c n thuế, hp đng lao đng và các nghĩa v khác ca cơ s bo tr xã hi, qu xã hi, qu t thin. Cơ s bo tr xã hi, qu xã hi, qu t thin chm dt hot đng k t ngày doanh nghip xã hi được cp Giy chng nhn đăng ký doanh nghip.

H sơ, trình t, th tc chuyn đi t Cơ s bo tr xã hi, qu xã hi, qu t thin thành doanh nghip xã hi thc hin theo quy đnh ti Lut Doanh nghip và quy đnh ca Chính ph v đăng ký doanh nghip.

Xem 152 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng