Sunday, 16 May 2021
TIN MỚI
BIDV hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

BIDV hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

Ngày 12/4/2021, Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) t chc L công b chương trình chuyn đi s cùng doanh nghip nh và va (SME Digitrans) nhmh tr các Doanh nghip nh và va (DNNVV) đy nhanh quá trình chuyn đi s, ng dng công ngh hin đi vào qun tr điu hành và qun tr tài chính - kế toán.

Chương trình được Ngân hàng Phát trin Châu Á (ADB) đng hành và cung cp khon h tr k thut tr giá hơn 1 triu USD.

Trong giai đon đu ca chương trình “SME Digitrans”, BIDV hp tác vi Công ty CP MISA và Công ty TNHH Kiu Vit Nam đ tng ti thiu 600 DNNVV; trong đó tài tr phí s dng trong 2 năm đi vi phn mm qun tr kinh doanh BMP ca Công ty TNHH Kiu Vit Nam, tài tr phí s dng trong 2 năm đi vi phn mm kế toán MISA SME.NET 2020 và hóa đơn đin t MISA meInvoice ca Công ty CP MISA, min phí kết ni BIDV ERP Connection gia dch v Ngân hàng đin t iBank ca BIDV và các phn mm nêu trên.

Đng thi, BIDV có kế hoch tiếp tc đy mnh ng dng công ngh thông tin trong phát trin sn phm, dch v và hình thành mt kho tài sn s dành cho các DNNVV; xây dng h sinh thái, các gii pháp phi tài chính đáp ng nhu cu đa dng ca DNNVV. Bên cnh đó, s h tr DNNVV nâng cao nhn thc, k năng trong vic thích ng vi thi đi công nghip 4.0, gim bt h sơ th tc, góp phn minh bch hóa thông tin và nâng cao năng lc qun tr doanh nghip.

Đc bit, chương trình SME Digitrans s ưu tiên dành ngun lc phát trin tài chính toàn din đ h tr các DNNVV do ph n làm ch; doanh nghip khi nghip; doanh nghip khu vc nông thôn, min núi…; h kinh doanh gia đình chuyn lên DNNVV…

Ti bui l, BIDV cũng t chc công b hp tác vi Hi đng Doanh nhân n Vit Nam đ h tr các DNNVV do ph n làm ch trong vic xây dng các gii pháp tài chính, phi tài chính phc v cho phát trin toàn din doanh nghip.

Vi vic công b chương trình SME Digitrans, BIDV tiếp tc thc hin đnh hướng ly khách hàng là trung tâm, ly công ngh làm khâu đt phá, xây dng các gii pháp đáp ng ti đa nhu cu ca khách hàng, trin khai các gii pháp theo đnh hướng ca Chính ph ti Lut H tr DNNVV, cũng như Chương trình Chuyn đi s quc gia đến năm 2025, đnh hướng đến năm 2030.

Chương trình SME Digitrans cũng đánh du mt bước phát trin mi trong quan h hp tác gia ADB và BIDV trong vic h tr phát trin DNNVV ti Vit Nam. Trước đó, năm 2018, ADB và BIDV đã ký kết hp đng tín dng tr giá 300 triu USD đ h tr s phát trin và hiu qu kinh doanh ca các DNNVV ti Vit Nam. BIDV cũng là Ngân hàng Vit Nam duy nht trong 3 năm liên tiếp (2016 - 2018) được vinh danh "Ngân hàng đi tác hàng đu ti Vit Nam" trong Chương trình Tài tr thương mi (TFP) ca ADB; năm 2019, BIDV là Ngân hàng duy nht trong s 200 ngân hàng thành viên trên toàn cu ca chương trình TFP được trao gii thưởng “Best SME Deal”...
Read 821 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng