Sunday, 16 May 2021
TIN MỚI
NamABank đề nghị NHNN xem xét duyệt cơ chế đặc thù

NamABank đề nghị NHNN xem xét duyệt cơ chế đặc thù

Ngân hàng Nam Á (NamABank) va công b tài liu đi hi c đông thường niên 2021. Theo đó, ngân hàng có kế hoch s tăng trưởng mnh trong năm nay vi li nhun cao hơn năm trước khong 40%, vn điu l tăng thêm 20% lên trên 8.500 t đng.

Mt trong nhng ni dung quan trng khác được Hi đng qun tr trình lên c đông là vic m rng mng lưới hot đng, được đ cp 3 t trình khác nhau.

Trong đó, NamABank đ ngh c đông chp thun phương án m văn phòng đi din ti Hà Ni. Văn phòng này không thc hin chc năng kinh doanh, mà có nhim v đi din theo y quyn nhm h tr và thúc đy hot đng kinh doanh, to kênh kết ni, tương tác vi cơ quan qun lý, đi tác, khách hàng được nhanh chóng.

Nhm đm bo cho kế hoch kinh doanh năm 2021 cũng như chiến lược phát trin trong giai đon mi, HĐQT ngân hàng đánh giá công tác m rng mng lưới tiếp tc được xem là mt trong nhng mc tiêu quan trng hàng đu. Do đó ngân hàng lên kế hoch m thêm 5 Chi nhánh mi. Đa đim, thi gian phát trin mng lưới s giao cho HĐQT quyết đnh phù hp vi tình hình phát trin kinh tế ca tng khu vc tnh, thành ph, trên cơ s đm bo tuân th các quy đnh ca pháp lut hin hành và được s chp thun bng văn bn ca Ngân hàng Nhà nước.

Đc bit ngân hàng tiếp tc thông tin v vic tái cơ cu các qu tín dng nhân dân ti Đng Nai. Theo đó, thc hin theo Ngh quyết Đi hi đng c đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 v vic m rng mng lưới theo cơ chế đc thù khi tham gia tái cơ cu các Qu tín dng Nhân dân ti Đng Nai, NamABank đã hoàn tt h sơ và gi đến Ngân hàng Nhà nước đ ngh chp thun m mi 01 Chi nhánh và 03 Phòng giao dch trên đa bàn tnh Đng Nai nhưng chưa được phê duyt, hin ti Ngân hàng đang ch ý kiến t Ngân hàng Nhà nước.

"Trong năm 2021, NamABank s tiếp tc đ ngh Ngân hàng Nhà nước xem xét cơ chế h tr m rng mng lưới kinh doanh theo cơ chế đc thù khi tham gia tái cơ cu Qu tín dng nhân dân ti đa bàn tnh Đng Nai. Do đó, Hi đng qun tr trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tiếp tc đng ý thông qua ch trương m mi các đim giao dch trc thuc Ngân hàng Nam Á theo cơ chế đc thù, đng thi giao Hi đng qun tr quyết đnh đa đim, thi gian và t chc trin khai thc hin các h sơ, th tc có liên quan theo đúng quy đnh ca pháp lut hin hành. Hi đng qun tr s báo cáo kết qu thc hin trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên ln tiếp theo" - t trình nêu rõ.

Read 792 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng