Sunday, 16 May 2021
TIN MỚI
VietinBank và Novaland hợp tác chiến lược

VietinBank và Novaland hợp tác chiến lược

Ngày 09/4/2021 ti TP. H Chí Minh, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) và Tp đoàn Novaland (Novaland) đã t chc L ký kết Tha thun hp tác chiến lược, nâng tm mi quan h hp tác song phương; đng thi m ra chng đường mi cho quá trình hp tác gia hai bên.

Tha thun được ký kết nhm tăng cường phi hp mc đ cao hơn gia hai đơn v, được thc hin thông qua các hot đng hp tác v dch v tài chính, ngân hàng, công ngh, truyn thông qung bá thương hiu, liên doanh, liên kết, h tr nhau m rng và phát trin hot đng kinh doanh. VietinBank s cung cp đy đ các sn phm, dch v, đáp ng các nhu cu v vay vn lưu đng, vay vn trung dài hn, bo lãnh vay vn cho các nhà thu ca Novaland, bao thanh toán, thanh toán quc tế. Đng thi, VietinBank cũng cung cp các gói dch v, thanh toán, phát hành th, chuyn tin trong nước và quc tế cho Novaland và các đơn v thành viên… vi chính sách tín dng, giá, phí cnh tranh.

Ngược li, VietinBank và các thành viên cũng s được nhn ưu tiên s dng các dch v tin ích trong h sinh thái ca Tp đoàn Novaland như: Dch v du lch ngh dưỡng, chăm sóc sc khe, giáo dc, vui chơi gii trí… Các chương trình hành đng, kế hoch c th s được hai đơn v trin khai phù hp vi tng mc tiêu cho mi giai đon, thông qua vic ký kết các tha thun và hp đng riêng bit trong thi gian ti.

Hp tác chiến lược ln này gia VietinBank và Novaland nhm đáp ng nhu cu v vn đi vi khách hàng có nhu cu vay mua nhà ti các d án do Tp đoàn Novaland đu tư và phát trin, các công ty thành viên ca Novaland và các nhà thu. Theo tha thun, VietinBank cũng s cung cp các gói tài tr tài chính ưu vit cho khách hàng ca Novaland; hp tác xây dng các chính sách ưu đãi gói tín dng cho nhân viên và khách hàng VietinBank giao dch ti Novaland và ngược li.

Tính đến đu năm 2021, VietinBank đã thc hin tài tr vn cho các d án ca Tp đoàn Novaland vi gii hn tín dng hơn 12.000 t đng, trong đó có D án Aqua City - Đo Phượng Hoàng vi gii hn tín dng hơn 3.000 t đng. Trong quý II/2021, VietinBank d kiến s tiếp tc đng hành và tài tr vn cho D án Palm Marina ca Novaland vi gii hn tín dng gn 3.000 t đng.

Ti bui L, ông Trn Minh Bình - Tng Giám đc VietinBank cho biết: Thi gian qua, VietinBank đã trin khai đng b các chính sách tín dng vi lãi sut ưu đãi, chính sách gia hn, các gii pháp tài chính, chính sách phí tt nht nhm h tr các khách hàng, doanh nghip vượt qua đi dch COVID-19. Năm 2020, VietinBank đt rt nhiu thành tu kh quan và lt vào Top 3 Ngân hàng lãi hơn 10.000 t đng. Kết qu này mt phn cũng nh có s đng hành, gn kết ngày càng sâu rng đến t nhiu tp đoàn ln, tng công ty, các công ty đa quc gia, doanh nghip ln trên nhiu lĩnh vc và đc bit là s đng hành ca Tp đoàn Novaland - mt trong nhng đi tác chiến lược ca VietinBank.
Read 820 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng