Sunday, 09 May 2021
TIN MỚI
BIDV ra mắt SmartBanking thế hệ mới

BIDV ra mắt SmartBanking thế hệ mới

Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) đã chính thc ra mt SmartBanking thế h mi; trong đó tính năng th đng thi được chuyn đi s trên ng dng, đem đến tri nghim công ngh hin đi, nâng tm và tin li cho ch th BIDV.

ng dng SmartBanking thế h mi vn s hu các tính năng th quen thuc vi khách hàng như: (1) Truy vn thông tin th; (2) Khóa/m khóa th; (3) Khóa/m khóa tính năng thanh toán trc tuyến; (4) Thay đi tài khon liên kết ti th Ghi n ni đa; (5) Kích hot th ln đu; (6) Kích hot li PIN; (7) Thanh toán th tín dng cho chính mình hoc cho người khác.

SmartBanking thêm 4 tính năng hoàn toàn mi ca dch v th đã được s hóa lên ng dng, đem đến tri nghim qun lý th hin đi dành cho khách hàng.

Các tính năng mi bao gm:

1. Rút tin ti ATM bng mã QR: Vi tính năng “Rút tin QR ti ATM” ti ng dng SmartBanking, khách hàng có th thc hin giao dch rút tin ti mng lưới ATM ca BIDV trên toàn quc mà không cn mang theo th. Tính năng này áp dng vi tt c các th do BIDV phát hành  hin nay, gm: Th ghi n ni đa (th t và chip ni  đa VCCS), Th Ghi n quc tế (MasterCard Debit), Th Tín dng quc tế (VISA/MasterCard credit) (*)

2. Np tin th y tế thông minh: Np tin vào th Y tế BIDV t tài khon ngay trên ng dng SmartBanking

Th y tế thông minh BIDV là th lưu tr thông tin bnh nhân, đng thi tích hp chc năng thanh toán vin phí. BIDV hin là 1 trong nhng Ngân hàng tiên phong cung cp th y tế thông minh đ khách hàng thanh toán chi phí khám, cha bnh và các dch v ti các bnh vin liên kết vi BIDV, cho phép khách hàng s dng SmartBanking np tin vào th y tế BIDV t tài khon…

3. Đi PIN th: Gi đây, thay vì phi đến ATM đ thc hin đi PIN, khách hàng có th tri nghim tính năng này ngay trên ng dng - cc kì đơn gin và tin li.

4. Đăng ký phát hành th Online: Ni bt trong năm 2021, BIDV ra mt tính năng đăng ký phát hành th bng công ngh eKYC (gii pháp đnh danh đin t). Gi đây, khách hàng mi (chưa có thông tin ti BIDV) có th tiết kim thi gian đến quy giao dch đ m th; các thác tác đăng ký và xác minh thông tin khách hàng hoàn toàn thc hin qua thiết b di đng.

Tính năng đăng ký phát hành th s ngày càng được nâng cp, ti ưu quy trình phát hành th khi toàn b mã PIN s được khi to và gi cho khách hàng thông qua SMS thay vì gi v đa ch ca khách hàng như hin nay.

T nay đến cui năm 2021, dch v th BIDV s tiếp tc được hoàn thin trên ng dng SmartBanking. Cùng ch đón nhiu tính năng th ưu vit như:

- Mobile Tap: Tính năng thanh toán chm ti POS/SmartPOS…;

- S dng th thanh toán hóa đơn đin/nước/Internet, mua vé tàu/máy bay/ô tô…

- QR Barcode: To mã QR đ thanh toán ti các đơn v chp nhn thanh toán (ĐVCNT);

- Đăng ký tr góp th tín dng;

- H tr khách hàng qun lý chi tiêu th, phân loi lĩnh vc chi tiêu nhiu/ít trong kỳ sao kê.

- Tin ích: Tìm kiếm ATM/ĐVCNT, Tra cu t giá t VISA

S hóa tính năng th trên ng dng SmartBanking là mt bước đi ln trong tng th chiến lược chuyn đi s đang được trin khai mnh m ti BIDV. BIDV luôn ưu tiên sn sàng cho vic phát trin và ng dng công ngh thông tin nhm đem đến nhng tri nghim ưu vit cho khách hàng và khng đnh v thế ngân hàng bán l s 1 ca BIDV trên th trường hin nay.

Read 812 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng