Chủ nhật, 09 Tháng 5 2021
TIN MỚI
HDBank ký kết hợp tác với Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.Hồ Chí Minh

HDBank ký kết hợp tác với Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.Hồ Chí Minh

Ngày 07/9, Ngân hàng Phát trin TP H Chí Minh (HDBank) vàTrường Đi hc Ngoi ng - Tin hc TP. H Chí Minh (Huflit) đã ký kết hp tác toàn din vi mc tiêu tăng cường quan h hp tác, phát huy thế mnh ca mi bên, đào to ngun nhân lc gn vi nhu cu ca doanh nghip, tương h ln nhau trong quá trình hot đng và phát trin.

Theo đó, HDBank s to điu kin đ sinh viên Huflit tham quan, kiến tp, thc tp, vic làm... phù hp chuyên ngành; phi hp tham gia ging dy đi vi mt s chương trình đào to ca Huflit nhm truyn ti các kiến thc, k năng mm và kinh nghim thc tin đến sinh viên, c chuyên gia hướng dn, chia s kinh nghim v lĩnh vc tài chính, ngân hàng đến các sinh viên, cũng như trao tng hc bng cho sinh viên gii ca trường.  

Đng thi, HDBank s cung cp các sn phm dch v và chương trình ưu đãi đc quyn dành cho CBNV, ging viên, sinh viên; h tr sinh viên, ging viên có nhng giao dch tài chính tin ích trên nn tng Ngân hàng s hin đi.

Trường Huflit cam kết cung cp ngun nhân lc cht lượng cao theo nhu cu ngân hàng cũng như thiết kế chương trình và phi hp đào to nhân s ca doanh nghip theo mc tiêu đt ra.

Song song đó, hai bên hp tác nghiên cu khoa hc v ng dng công ngh thông tin, đin t vin thông, trong các lĩnh vc công ngh; nông nghip k thut cao; nghiên cu, phát trin sn phm, dch v mi đáp ng yêu cu th trường; kho sát, đ xut gii pháp phát trin dch v các bên đi vi th trường.

Cũng ti L ký kết, HDBank đã trao tng 30 triu đng vào Qu hc bng ca Trường.

Nhiu năm qua, HDBank đã hp tác vi nhiu trường Đi hc, Cao đng trên c nước vi chui hot đng: đào to- hp tác ngun nhân lc cht lượng cao, hp tác nghiên cu khoa hc, cung cp sn phm - dch v, trao hc bng… vi Đi hc Kinh tế TP. HCM, Đi hc Ngân hàng TP. H Chí Minh, Đi hc Tài chính - Marketing…   Nhng hot đng này nhm khng đnh và phát trin mi quan h gn kết toàn din gia HDBank và nhà trường; đng thi mang li nhng giá tr và li ích thiết thc cho mi quan h doanh nghip - nhà trường - sinh viên. Đây là s khi đu cho nhng hp tác sâu rng, dài lâu hơn ca các bên trong tương lai.

Xem 851 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng