Chủ nhật, 09 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Vietcombank tuyển dụng cán bộ nghiệp vụ

Vietcombank tuyển dụng cán bộ nghiệp vụ

Nhm phc v yêu cu hot đng kinh doanh, Vietcombank cn tuyn dng 01 cán b nghip v vào làm vic ti Chi nhánh Tin Giang (tnh Tin Giang). Vietcombank liên tục nhn h sơ tuyn dng t ngày 08/04/2021 đến khi đ ch tiêu; ti đa đến 24h00 ngày 31/12/2021.

I. Mô t công vic và tiêu chun tuyn dng: ng viên xem chi tiết theo đường dn ti trang tuyn dng ca Vietcombank (https://tuyendung.vietcombank.com.vn/Views/NewsWork/co-hoi-nghe-nghiep.aspx).

II. Hình thc nhn h sơ: Trc tuyến ti đa ch: https://tuyendung.vietcombank.com.vn/

III. H sơ đính kèm: Sau khi to và np h sơ trc tuyến, thí sinh scan các giy t sau sang đnh dng pdf hoc doc-docx, nén vào 1 file zip đ đính kèm.

- Sơ yếu lý lch t thut khai trong giai đon 06 tháng gn nht có chng nhn ca cơ quan nhà nước có thm quyn;

- Bn sao các văn bng và bng đim (không cn công chng/chng thc);

- Giy chng nhn sc kho trong thi gian 06 tháng gn nht;

- 02 nh 4x6 (chp trong vòng 06 tháng tính đến thi đim np h sơ);

(ng viên phi b sung đy đ h sơ bn giy có công chng/chng thc khi Vietcombank yêu cu hoc khi có thông báo ng viên được vào vòng Phng vn).

IV. Lưu ý:

- Vietcombank ch nhn h sơ ng viên tt nghip Đi hc h tp trung chính quy/liên kết (không bao gm h liên thông, ti chc, văn bng 2, va hc va làm) ca các trường Đi hc theo quy đnh ca Vietcombank. Đào to Thc s tr lên ch là tiêu chí ưu tiên;

- Thí sinh s nhn được mt email xác nhn v v trí đã np sau khi hoàn thành vic to (bước 1) và np (bước 2) h sơ trc tuyến trên h thng theo hướng dn ti trang tuyn dng VCB (https://tuyendung.vietcombank.com.vn/ --> Hướng dn np h sơ).

- Vietcombank được quyn la chn h sơ đ mi ng viên ni tri tham gia các vòng tuyn dng;

- Vietcombank ch thông báo lch thi đi vi ng viên đ điu kin d thi (qua tin nhn SMS và email);

- Thí sinh hoàn toàn chu trách nhim v tính chính xác và trung thc ca H sơ. Trường hp Vietcombank phát hin h sơ đăng ký ca thí sinh không chính xác, trung thc, kết qu ca thí sinh s b hy b.

S đin thoi liên h h tr ti Vietcombank 024.3934.3137 ext 1550/1560/31566.

Xem 581 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng