Chủ nhật, 09 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Hiện đại hóa hệ thống thanh toán - chiến lược dài hạn của các ngân hàng

Hiện đại hóa hệ thống thanh toán - chiến lược dài hạn của các ngân hàng

Cách mng công nghip 4.0 và đi dch Covid-19 đã và đang nh hưởng đến hu hết các lĩnh vc ca cuc sng trong đó có ngành công nghip thanh toán, thúc đy s thay đi thói quen thanh toán bng tin mt sang các hình thc thanh toán k thut s và đy nhanh xu hướng hin đi hóa h thng thanh toán ca các ngân hàng.

Xu hướng hin đi hóa h thng thanh toán ngân hàng

Theo d báo ca Accenture, hin đi hóa h thng thanh toán là cơ hi tr giá 300 t đô la M vi 2,7 nghìn t giao dch s chuyn t thanh toán bng tin mt sang th ngân hàng và các phương thc thanh toán đin t khác vào năm 2030. Covid-19 thi gian qua cũng là tác nhân làm gim sút hot đng thanh toán ti quy giao dch ca nhiu ngân hàng và người tiêu dùng đang có xu hướng ưu tiên la chn các hình thc thanh toán k thut s. Áp lc cnh tranh trong lĩnh vc thanh toán ngày càng gia tăng vi s tham gia ca nhiu t chc bên cnh ngân hàng như các t chc phi ngân hàng, các công ty công ngh tài chính (fintech), nhng gã khng l công ngh (bigtech) nhm khai thác ti đa li thế ca công ngh mi trong lĩnh vc thanh toán. Nhng điu này đã và đang đòi hi các ngân hàng trên toàn cu cn có chiến lược hin đi hóa h thng thanh toán cho phù hp vi nhng yêu cu và thách thc mi.

Đ đánh giá mc đ sn sàng ca các ngân hàng trong vic hin đi hóa h thng thanh toán, năm 2020 Acenture đã tiến hành kho sát 120 ngân hàng khu vc Châu Âu, Bc M, Châu Á, Brazil và các Tiu vương quc rp thng nht (UAE) v chiến lược hin đi hóa h thng thanh toán. Hu hết các ngân hàng đu nhn thc được tm quan trng ca vic cn phi đu tư đ hin đi hóa h thng thanh toán vi 71% ngân hàng tham gia kho sát đng ý rng vic chuyn đi hot đng thanh toán là mt nhim v chính trong chương trình chuyn đi s hot đng ca h. V mc tiêu thc hin, 75% ngân hàng cho biết đã trin khai nhiu chương trình đu tư dài hn đ hin đi hóa h thng thanh toán nhm đơn gin hóa quy trình nghip v, đáp ng nhu cu thanh toán theo thi gian thc và ct gim chi phí vn hành thông qua vic nâng cp tng cu phn nghip v. Đng thi, gn 65% ngân hàng cho rng vic hin đi hóa h thng thanh toán là cn thiết bi chi phí đ duy trì các h thng công ngh cũ còn vượt quá chi phí đu tư h sinh thái thanh toán mi và các gii pháp đi mi sáng to phc v khách hàng.

Kết qu kho sát cũng cho thy, 63% ngân hàng nhìn nhn hot đng thanh toán mi ch là “trung tâm chi phí”, chưa phi là nơi to ra nhiu li nhun, nên mc dù tăng trưởng doanh thu là mc tiêu chính mà các chương trình hin đi hóa thanh toán đt ra song ch 16% ngân hàng mong đi có thu nhp tăng trưởng 5% trong vòng 3 năm ti. 75% ngân hàng cho rng đu tư công ngh ch đ gii quyết áp lc đi vi hot đng kinh doanh, cho thy h chưa nm bt được tm quan trng ca điu hành, qun tr trong vic ci thin hiu sut hot đng; và ch 55% giám đc điu hành ngân hàng cho biết chương trình hin đi hóa ca h thun túy là hot đng công ngh.

Kết qu kho sát ca Accenture cho thy các n lc hin đi hóa h thng thanh toán hin nay mi nhm gii quyết các vn đ trước mt hơn là nhm gii quyết s kém hiu qu và phc tp trong kiến trúc h thng thanh toán đ nâng cao tính linh hot ca h thng, mang li tri nghim tt hơn cho khách hàng và tăng doanh thu.

Mt s khuyến ngh đ hin đi hóa thanh toán thành công

Trước áp lc cnh tranh và nhm phát huy nhng cơ hi ca chuyn đi s trong bi cnh mi, mi ngân hàng s có s la chn ca riêng mình v mc tiêu và gii pháp hin đi hóa h thng thanh toán. Trên cơ s kết qu kho sát nêu trên, t thc tin tht bi và thành công, Accenture đã gi ý mt s gii pháp mà mi ngân hàng có th tham kho đ hin đi hóa h thng thanh toán ca mình trong dài hn, c th như sau:

Th nht, có chiến lược tng th v hin đi hóa h thng thanh toán: Mt tm nhìn chiến lược cho c ngân hàng thay vì riêng l h thng thanh toán s giúp tăng doanh thu và ci cách hot đng thanh toán ca ngân hàng. Trong bi cnh cách mng công nghip 4.0, các ngân hàng cn tăng cường đu tư, nghiên cu, ng dng các công ngh, tiêu chun k thut mi, ưu tiên chuyn đi s trong c h thng ngân hàng và đt khách hàng làm trung tâm. Kinh nghim ca mt ngân hàng ti Châu Âu cho thy, các ngân hàng có th cân nhc thành lp Nhóm chiến lược thanh toán đ nghiên cu, theo dõi s phát trin ca th trường thanh toán và đ xut chiến lược thanh toán phù hp vi t chc mình, đng thi to kết ni, thng nht gia chiến lược thanh toán vi chiến lược phát trin các hot đng kinh doanh khác ca ngân hàng như cho vay, bo him, ngân qu...

Th hai, hin đi hóa h thng thanh toán mt cách có trng tâm: Có ngân hàng Châu Âu tham gia kho sát tr li rng đã lên kế hoch ngân sách 1 t EUR cho 4 năm hin đi hóa h thng thanh toán; thc tế, h đã phi chi ti 2 t EUR mà ch đt được 30% mc tiêu. Rõ ràng là rt khó có th đánh giá chính xác v thi gian, ngun lc và ngân sách trin khai chương trình hin đi hóa h thng thanh toán. Thường thì trong nhng năm đu trin khai, đa phn ngân hàng s tp trung vào vic thu thp thông tin k thut, đánh giá h thng đ xây dng đ xut. Tuy nhiên, quá trình trin khai chc chn không tránh khi nhng khó khăn không lường trước được như thiếu ngun lc, xung đt k thut khi tích hp h thng hay vướng mc v đm bo an toàn, bo mt thông tin...; nhng khó khăn phát sinh này s làm kéo dài thi gian trin khai và gây cn kit ngun ngân sách. Hin đi hóa h thng thanh toán là mt quá trình dài hn, có th kéo dài đến 10 năm, vì vy đ nâng cao hiu qu chương trình hin đi hóa thanh toán, nhng ngân hàng thành công thường thc hin theo hướng linh hot, bt đu vi mt s chc năng nh và hin đi hóa theo tng bước phù hp vi kiến trúc công ngh thông tin tng th đã xác đnh; trên cơ s đó, ngân hàng s xác đnh được khon ngân sách và thi gian đu tư cn thiết đi vi tng cu phn cũng như ca toàn d án.

Th ba, phi điu chnh mô hình qun tr, điu hành (operating model) phù hp: Mt trong nhng thách thc ln đi vi ngân hàng trong quá trình hin đi hóa h thng thanh toán là vn đ qun tr, điu hành do có s tham gia ca nhiu bên liên quan. Chương trình hin đi hóa thanh toán ti mt ngân hàng Châu Âu tham gia kho sát đã không mang li kết qu như mong đi, mt phn bi vì hu hết nhng người tham gia d án này đu tuyn dng mi, mt phn không quen vi hot đng nghip v thanh toán ca ngân hàng. Mt s ngân hàng thành công hin nay la chn cách hp nht b phn công ngh và b phn nghip vđ thành lp mt b phn chu trách nhim chung v hot đng thanh toán; vic này cho phép ngân hàng gim s lượng ng dng, tiêu chun hóa hot đng nghip v phù hp vi thông l quc tế, m rng kh năng liên thông và tăng tc đ x lý giao dch. Gii quyết nhng hn chế trong mô hình qun tr, điu hành là chìa khóa đ trin khai thành công các chương trình hin đi hóa h thng thanh toán.

Th tư, phát trin kiến trúc công ngh thông tin linh hot: Nhiu ngân hàng hin vn đang duy trì kiến trúc công ngh công tin vi nhng gii pháp k thut được thiết kế theo hướng khó thay đi và kh năng liên thông chưa cao. Đây cũng là vn đ các ngân hàng đa quc gia hot đng trên nhiu vùng lãnh th gp phi khi mà mi quc gia li có quy đnh v kiến trúc công ngh thông tin và tm nhìn khác nhau trong lĩnh vc thanh toán. Vì vy, ngân hàng cn hin đi hóa h thng thanh toán theo kiến trúc linh hot, cho phép ng dng các nn tng công ngh hin đi vi kh năng tùy chnh h thng phù hp vi tng th trường; ví d ng dng đám mây hin được nhiu chương trình hin đi hóa áp dng do cho phép trin khai nhiu la chn như thanh toán trên h tng đám mây, thanh toán như là mt dch v (PaaS) hay thuê bên th ba làm dch v

Lĩnh vc thanh toán ngân hàng đã chng kiến nhiu thay đi trong hơn mt thp k qua và kh năng s còn thay đi rt nhanh chóng trong thi gian ti. Vì vy, hin đi hóa h thng thanh toán ngân hàng là vn đ cn thiết, tuy nhiên không ch đơn thun là đu tư v mt công ngh và gii quyết các nhu cu thanh toán cp bách hin nay, mà còn nhm đ to dng giá tr lâu dài, bn vng trong hot đng ca ngân hàng. Tm nhìn đúng đn, cu trúc qun tr phù hp, thiết lp ngân sách đy đ và kim soát thi hn là điu cn thiết nếu mt ngân hàng mun trin khai kế hoch hin đi hóa thành công. Hành trình và đim đến có th khác nhau gia các ngân hàng, bn bước khuyến ngh trên đây nên được các ngân hàng xem xét, cân nhc áp dng trong quá trình hin đi hóa hot đng thanh toán ca t chc mình.

Theo SBV

Xem 161 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng