Sunday, 09 May 2021
TIN MỚI
Kienlongbank tổ chức chương trình đào tạo nâng cao chất lượng dịch vụ

Kienlongbank tổ chức chương trình đào tạo nâng cao chất lượng dịch vụ

Ngày 04/4/2021, ti Hà Ni, Ngân hàng Kiên Long (Kienlongbank) đã t chc Chương trình đào to “Nâng cao cht lượng dch v Kienlongbank”dành cho 150 hc viên là cán b, nhân viên ti Chi nhánh Hà Ni, Hi Phòng và các Phòng giao dch trc thuc.

Đây là mt trong nhng chương trình đào to chuyên môn được Ban lãnh đo Ngân hàng đc bit quan tâm và ch đo thc hin sát sao, nhm thc hin thành công chiến lược phát trin ngân hàng.

Chương trình đào to được điu chnh phù hp, da trên kết qu kho sát nhu cu đào to và kiến thc ca hc viên vi s hướng dn ca Tiến s, ging viên Vũ Đình Linh. Bui đào to cung cp cho hc viên cái nhìn tng quan v dch v khách hàng: các tiêu chí đm bo mt môi trường dch v khách hàng chun mc, văn hóa và tiêu chun ca dch v khách hàng; k năng cn có ca mt dch v khách hàng chuyên nghip; phương pháp xây dng và khuyến khích khách hàng tr nên trung thành,… và các tình hung thc tin ti Kienlongbank đ qua đó, tìm hướng gii quyết, phc v khách hàng được tt hơn ti ngân hàng.

Read 529 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng