Sunday, 09 May 2021
TIN MỚI
VietinBank Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm

VietinBank Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm

Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) Chi nhánh Yên Bái thông báo bán đu giá tài sn bo đm ca khách hàng đ x lý, thu hi n vay.

1. Thông tin chung:

- Công ty TNHH Du lch - Thương mi Hng Nhung

- Giy chng nhn đăng ký kinh doanh s 1602000135 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - S Kế hoch và Đu tư tnh Yên Bái cp đăng ký ln đu ngày 30/11/2004, đăng ký thay đi ln 2 ngày 14/3/2008.

- Giy chng nhn đăng ký thuế s 5200236428 do Cc Thuế tnh Yên Bái cp ngày 11/10/2005.

- Đa ch: T 14, phường Đng Tâm, TP. Yên Bái, tnh Yên Bái.

2. Thông tin tài sn đm bo:

+ Khi nhà khách sn xây 4 tng, bao gm:

Nhà xây 4 tng, din tích xây dng: 270m2, din tích sàn: 1.080m2 theo Giy phép xây dng s 814/GPXD do S Xây dng tnh Yên Bái cp ngày 25/12/2007 trên Quyn s dng đt (QSDĐ) ti đô th, thi hn s dng lâu dài mang tên ông Lê Văn Phúc cùng bà Nguyn Th Hng (Ch doanh nghip), din tích 316,3m2, tha đt s 133, t bn đ s 33-C-II ti đa ch: T 14 (trước là t 39), phường Đng Tâm, TP. Yên Bái, tnh Yên Bái theo Giy chng nhn (GCN) QSDĐ s AL134936, s vào s cp GCN QSDĐ: H1673 do UBND TP. Yên Bái cp ngày 12/12/2007.

+ Khi nhà khách sn xây 6 tng, bao gm:

Nhà xây 6 tng, din tích xây dng: 340m2, din tích sàn: 1.985m2 theo Giy phép xây dng s 591/GPXD do S Xây dng tnh Yên Bái cp ngày 4/10/2007 trên QSDĐ ti đô th, thi hn s dng lâu dài mang tên bà Lê Th Nhung (Con gái Ch doanh nghip), din tích 627,1m2, tha đt s 43 và 44, t bn đ s 33-C-II-d ti đa ch T 14 (trước là t 39), phường Đng Tâm, TP. Yên Bái, tnh Yên Bái theo GCN QSDĐ s AB 119303 và AC 118376, s vào s cp GCN QSDĐ: H00161 và H00265 do UBND TP. Yên Bái cp ngày 3/2/2005 và 4/5/2005.

3. Phương thc bán:

Đu giá công khai ti chi nhánh Công ty Đu giá Hp danh Vit Linh.

Đa ch: T 2, phường Yên Thnh, TP. Yên Bái, tnh Yên Bái.

S đin thoi liên h mua h sơ: 0972.824.877 (anh Đông)

4. Giá khi đim: 14.361.000.000 đng (Bng ch: Mười bn t ba trăm sáu mươi mt triu đng).

5. H sơ pháp lý:

+ GCN QSDĐ s AL134936, s vào s cp GCN QSDĐ: H1673 do UBND thành ph Yên Bái cp ngày 12/12/2007.

+ GCN QSDĐ s AB 119303, s vào s cp GCN QSDĐ: H00161 do UBND thành ph Yên Bái cp ngày 3/2/2005.

+ GCN QSDĐ s AC 118376, s vào s cp GCN QSDĐ: H00265 do UBND thành ph Yên Bái cp ngày 4/5/2005.

+ Giy phép xây dng s 814/GPXD do S Xây dng tnh Yên Bái cp ngày 25/12/2007.

+ Giy phép xây dng s 591/GPXD do S Xây dng tnh Yên Bái cp ngày 4/10/2007.

6. Thông tin liên h cán b đu mi VietinBank Yên Bái: Anh Nguyn Ngc Sơn, đin thoi: 0989.129.019/091.395.1980, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Read 830 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng