Tuesday, 18 May 2021
TIN MỚI
Năm yếu tố nhận biết tiền giả

Năm yếu tố nhận biết tiền giả

Theo Công an tnh Hà Nam, thi gian gn đây, xut hin mt s loi tin gi lưu thông trên th trường vi mnh giá t 50.000 (năm mươi nghìn đng) tr lên.

Theo đó, Công an tnh Hà Nam thông báo mt s mnh giá tin b làm gi và cách nhn biết nhm giúp người dân ch đng phòng tránh ri ro khi nhn phi tin gi, như sau:

Th nht: Tin gi polymer mnh giá 500.000 đng in trên nilon vn seri EF, LA, SH có đc đim nhn dng như: Nn nilon d bai giãn; lp mc in d b bong tróc; hình nh, hoa văn không sc nét; hình đnh v không khp khít; mc đi màu không có hiu ng đi màu; mng ký t siêu nh ch là di mc nhòe; ca s ln và nh có đnh dng không cân đi, không rõ ràng.

Có làm gi cm s mnh giá trong ca s ln bng phương pháp in phun nhưng không ging tin tht; không làm gi hình bóng chìm và dây bo him hoc có nhưng ch là hình mô phng, m nht (LA); không làm gi yếu t IRIODIN hoc có nhưng không lp lánh như tin tht (LA, SH).

Khi soi dưới đèn cc tím thì nn nilon phát quang, seri dc và seri ngang không phát quang, nhìn thy rõ s mnh giá in gi trong ca s ln. Ngoài ra, chưa làm gi các yếu t bo an như: nét in ni, hình n trong ca s nh, mc không màu phát quang.

Th hai: Tin gi polymer mnh giá 500.000 đng in trên giy vn seri CY, GG, GY, JA, IG, MO, MU, OD, PN, RE, RK, RL, SC, SF, SZ, TL, UU, XC, ZQ, ZS có đc đim nhn dng: hình nh, hoa văn không sc nét; không làm gi hình bóng chìm, dây bo him hoc có nhưng ch là hình mô phng, m nht, khó nhìn thy; hình đnh v không khp khít; yếu t mc đi màu không có hiu ng đi màu; mng ký t siêu nh ch là nhng di mc nhòe.

Các ca s được làm gi bng cách khoét thng nn giy và ph lp nilon mng trên toàn b hai mt t tin hoc ch dán nilon khu vc ca s; tin gi JA, JG, MO, PN, RE, RK, SC, TL, XC, ZQ, ZS làm gi cm s mnh giá trong ca s ln nhưng không ging tin tht, các loi tin gi còn li không làm gi; hu hết không làm gi in ni, riêng MO, XC, ZS làm gi in ni ti cm s mnh giá nh ( góc trên, bên phi, mt trước) bng cách dùng vt sc nhn làm thng nn giy t mt trước ra mt sau.

Hu hết không làm gi di IRIODIN, riêng TL có làm gi nhưng không lp lánh như tin tht; khi soi dưới đèn cc tím; nn giy phát quang, seri dc, seri ngang không phát quang. Ngoài ra, chưa làm gi các yếu t bo an: hình n trong ca s nh, mc không màu phát quang.

Cn lưu ý rng, riêng tin gi vn seri TL, hai ch s đu trong dãy s seri là “24” không đúng quy đnh ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam.

Th ba: Tin gi Polyme mnh giá 200.000 đng in trên giy vn seri LM, LN có đc đim nhn dng: hình nh, hoa văn không sc nét; hình đnh v không khp khít; yếu t mc đi màu không có hiu ng đi màu; mng ký t siêu nh là nhng di mc nhòe.

Các ca s được làm gi bng cách khoét thng nn giy theo hình ca s và ph lp nilon mng trên toàn b hai mt t tin; khi soi dưới đèn cc tím: nn giy phát quang, seri dc và seri ngang không phát quang.

Ngoài ra, chưa làm gi các yếu t bo an: nét in ni, hình bóng chìm, dây bo him, s mnh giá dp ni trong ca s ln, hình n trong ca s nh, IRIODIN và mc không màu phát quang.

Th tư: Tin gi Polyme mnh giá 100.000 đng in trên giy vn seri GV, KW, NF, OB, OG, SJ, XH có đc đim nhn dng: hình nh, hoa văn không sc nét; hình đnh v không khp khít; yếu t mc đi màu không có hiu ng đi màu; mng ký t siêu nh là nhng di mc nhòe.

Các ca s được làm gi bng cách khoét thng nn giy theo hình ca s và ph lp nilon mng trên toàn b hai mt t tin; không làm gi s mnh giá dp ni trong ca s nh hoc có làm gi (KW) nhưng không ging tin tht; khi soi dưới đèn cc tím: nn giy phát quang, seri dc và seri ngang không phát quang.

Ngoài ra, chưa làm gi các yếu t bo an: nét in ni, hình bóng chìm, dây bo him, hình n trong ca s nh, IRIODIN và mc không màu phát quang.

Th năm: Tin gi Polyme mnh giá 50.000 đng in trên giy vn seri LK, PP, YQ có đc đim nhn dng: hình nh, hoa văn không sc nét; hình đnh v không khp khít; làm gi hình bóng chìm nhưng m nht, khó nhìn thy; làm gi dây bo him nhưng m nht, không nhìn được các ký t là các s 50.000 trên dây.

Các ca s làm gi bng cách khoét thng nn giy theo hình dng ca s và ph nilon lên toàn b hai mt t tin; mng ký t siêu nh là nhng di mc nhòe; khi soi dưới đèn cc tím: nn giy phát quang, s seri dc và s seri ngang không phát quang.

Ngoài ra, chưa làm gi các yếu t bo an: nét in ni, s mnh giá dp ni trong ca s ln, hình n trong ca s nh và mc không màu phát quang.

Theo diendantaichinh.enternews.vn

Read 1122 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng