Sunday, 16 May 2021
TIN MỚI
BIC ký kết hợp đồng bảo hiểm nguyên tắc với TMT

BIC ký kết hợp đồng bảo hiểm nguyên tắc với TMT

Ngày 01/4/2021, nhm gia tăng giá tr cho khách hàng s dng sn phm và dch v, Tng Công ty Bo him Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIC) và Công ty C phn Ô tô TMT (TMT) đã t chc l ký hp đng bo him nguyên tc.

Theo hp đng nguyên tc được ký kết, BIC s tr thành nhà cung cp trong chương trình tng bo him cho khách hàng ti các showroom, đi lý ca TMT trên toàn quc. Đng thi, BIC s gii thiu ti khách hàng tham gia bo him nhng dch v ca TMT - đơn v có uy tín v vic cung cp các dch v sa cha, thay thế vt tư, ph tùng xe thương mi.

Phát biu ti l ký kết, Tng Giám đc BIC Trn Hoài An cho biết, trong gn 16 năm phát trin, BIC luôn coi trng thúc đy nhóm sn phm bo him bán l, trong đó bo him xe cơ gii là mt trong nhng sn phm mũi nhn, chiếm t trng ln trong tng doanh thu phí bo him ca Tng Công ty.

Vi mng lưới 26 công ty thành viên và gn 200 phòng kinh doanh trên toàn quc cùng đi ngũ cán b giám đnh bi thường chuyên nghip, BIC cam kết mang li cht lượng dch v tt và cnh tranh nht cho khách hàng.

TMT hin là đi tác ln đã nhiu năm tham gia các loi hình bo him tài sn, bo him hàng hóa, bo him xe cơ gii… ti BIC. Thông qua vic ký kết hp đng nguyên tc, BIC rt vinh d được tiếp tc đng hành cùng s phát trin ca TMT trong thi gian ti.

Vi đnh hướng ca TMT trong vic phát trin mnh m các showroom 3S (bao gm: bán hàng, dch v sa cha và bo hành) chính hãng trên toàn quc hướng ti chăm sóc khách hàng chuyên nghip hơn, BIC tin tưởng gii thiu dch v t TMT ti các khách hàng tham gia bo him.

Phó Tng Giám đc TMT Bùi Quc Công chia s, TMT và BIC đã có b dày hp tác nhiu năm. Trong giai đon hin ti, TMT chú trng vào s hài lòng và coi s hài lòng ca khách hàng là tôn ch hot đng.

Đ làm điu đó, TMT s trin khai chương trình tng phí bo him vt cht ô tô và bo him trách nhim dân s bt buc cho khách hàng. Ông Bùi Quc Công tin tưởng sn phm, dch v ca TMT và BIC s ngày càng nhn được s ưa chung và tin yêu ca khách hàng.

Read 1040 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng