Thứ hai, 17 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Fitch Ratings nâng triển vọng của Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực”

Fitch Ratings nâng triển vọng của Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực”

T chc Fitch Ratings nâng trin vng lên “tích cc” phn ánh kh năng phc hi tăng trưởng ca Vit Nam, mt trong rt ít nn kinh tế trong khu vc châu Á-Thái Bình Dương và thuc nhóm các nước hng BB có th duy trì tăng trưởng dương mc 2,91% vào năm 2020 trước đi dch COVID-19.

Fitch Ratings ghi nhn các thành qu v tài khóa, n công ca Vit Nam, thành công ca Chính ph trong vic kim soát nhanh chóng dch COVID-19 ngay t ngày đu, cùng vi nhng chính sách h tr kp thi nhm sm hi phc hot đng kinh tế xã hi.

Kết qu vượt bc ca Vit Nam có được còn nh vào nhu cu xut khu tăng mnh, v thế tài chính đi ngoi tiếp tc tăng cường nh tài khon vãng lai thng dư liên tc và d tr ngoi hi tăng. T chc này d báo mc tăng trưởng ca Vit Nam khong 7% vào năm 2021 và 2022, cùng vi đà phc hi kinh tế toàn cu giúp duy trì tăng trưởng xut khu, hot đng kinh tế trong nước được bình thường hóa và Chính ph s tiếp tc ngăn chn thành công dch COVID-19.

Fitch Ratings d báo các n lc duy trì n đnh kinh tế vĩ mô, phn đu tc đ tăng trưởng cao, gim chênh lch GDP bình quân đu người so vi các nước cùng xếp hng vi Vit Nam, ci thin hơn na tài chính công thông qua cng c tài khóa bn vng và n đnh n trong trung hn s là nhng yếu t tích cc giúp ci thin hơn na xếp hng tín nhim quc gia trong thi gian ti.

Cùng vi s kin Moody’s va qua đánh giá nâng hai bc trin vng đi vi Vit Nam, điu chưa tng có tin l trong xếp hng tín nhim ca t chc này trên toàn cu k t đi dch COVID-19, vic Fitch Ratings nâng trin vng cho Vit Nam th hin s tin tưởng ca các t chc xếp hng tín nhim đi vi điu hành chính sách hiu qu ca Chính ph, trin vng tăng trưởng mnh m cũng như dư đa tài khóa ngày càng vng chc.

S ci thin trong trin vng xếp hng tín nhim quc gia là kết qu ca vic trin khai tích cc các bin pháp n đnh kinh tế vĩ mô, tăng cường h thng tài chính - ngân hàng ca Đng, Quc hi và Chính ph, đng thi cũng là kết qu ca các b, ngành trong vic gii thích, trao đi, chia s các thông tin cp nht vi Fitch Ratings. B Tài chính tin rng Fitch Ratings, các t chc xếp hng tín nhim cũng như t chc quc tế khác s có thông tin đy đ và cơ s xác thc đ đưa ra nhìn nhn sát thc, tích cc v h sơ tín dng ca Vit Nam.

Trước đó, t chc xếp hng tín nhim Moody’s thông báo gi nguyên xếp hng tín nhim quc gia ca Vit Nam mc 3 và nâng trin vng t tiêu cc lên tích cc.

Cơ s đ Moody’s đưa ra quyết đnh nâng trin vng kinh tế Vit Nam hai bc là s ghi nhn thành tu phát trin kinh tế n tượng ca Vit Nam vượt xa các quc gia có xếp hng tín nhim tương đng trong bi cnh đi dch đang din biến hết sc phc tp trên toàn thế gii. Trin vng tăng trưởng kinh tế Vit Nam trung hn được nhn đnh là đy ha hn nh nhng thành qu ci thin v thế tài khóa và n đy thuyết phc và vng chc.

Cơ quan này cũng ghi nhn đim s v sc mnh th chế ca Vit Nam đã được tăng cường rõ rt trong vic Chính ph qun lý ngân sách, qun lý n.

“Nn kinh tế Vit Nam có tim năng hưởng li t xu thế dch chuyn toàn cu v sn xut, thương mi và tiêu dùng sau đi dch vi sc cnh tranh ca ngành chế biến chế to và khu vc kinh tế đi ngoi đy năng đng”, Moody’s đánh giá.

Theo Chinhphu.vn

Xem 236 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng