Thứ ba, 18 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của Sacombank

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của Sacombank

Ngày 31/3/2021, T chc xếp hng tín nhim quc tế Moody’s đã nâng xếp hng tin gi dài hn ca Sacombank t Caa1 lên B3 vi trin vng n đnh, đng thi nâng bc đánh giá tín dng cơ s (BCA) và BCA điu chnh lên Caa1 t Caa2.

Ln thay đi hng tín nhim ca Sacombank này th hin Moody’s nhìn nhn nghiêm túc n lc ci thin cht lượng tài sn, x lý n xu và tài sn tn đng theo l trình chiến lược tái cơ cu. K t sau giai đon sáp nhp, cu trúc s hu và qun tr ngân hàng ca Sacombank, theo Moody’s, đã có nhng ci thin vượt bc và tr nên minh bch hơn trước.

Nhng thách thc ca môi trường kinh tế - xã hi trong năm 2020 đã không làm chm tiến đ thc hin chiến lược tái cơ cu và phát trin kinh doanh ca Sacombank. Hu hết các mc tiêu tiến đ ca Đ án tái cơ cu đã được Sacombank hoàn thành trn vn.

Tng tài sn hp nht ca Ngân hàng tính đến ngày 31/12/2021 đt gn 493.000 t đng, tăng gn 10%, trong đó tài sn có sinh li tăng 13%. Tng huy đng đt hơn 447.000 t đng vi huy đng t t chc kinh tế và dân cư đt hơn 439.000 t đng. Cơ cu danh mc huy đng ngày càng đa dng vi kỳ hn bình quân dài hơn so vi các năm trước.

Kh năng thanh khon và huy đng vn ca Sacombank, theo Moody’s, vn luôn là đim mnh nh mng lưới kinh doanh rng khp và nn tng khách hàng cá nhân bn vng. Bên cnh đó, ngân hàng ít ph thuc vào ngun vn nhy cm vi biến đng th trường như nhn/gi tin liên ngân hàng, ch chiếm khong 3% tng tài sn và là mc thp nht trong các ngân hàng Vit Nam được Moody’s xếp hng. Do đó, đim s thanh khon ca Sacombank luôn đt mc B3, n đnh t năm 2017 đến nay. Trên thc tế, trng thái thanh khon năm 2020 ca Ngân hàng tăng hơn 80% so vi năm 2019. Các t l an toàn luôn đm bo tuân th quy đnh gii hn mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra.

Trong báo cáo cp nht ln này, Moody’s đã xác nhn vn đ qun tr ngân hàng và cơ cu c đông có nhng tiến trin tích cc. Điu này xut phát t vic Sacombank trin khai cơ chế qun tr điu hành ngân hàng theo hướng qun lý tp trung - điu hành phân cp; đm bo s công khai, minh bch, thượng tôn pháp lut trong mi hot đng vi nguyên tc hành đng bo v, gia tăng li ích hp pháp cho c đông, ngân hàng và khách hàng cp đ cao nht trong sut nhng năm qua.

Kh năng hoàn tr n vay được Moody’s nhìn nhn là cc kỳ thách thc cho Sacombank khi khi lượng tài sn có vn đ ln và t l tng tài sn có vn đ so vi d phòng tín dng và vn ch s hu hu hình mc rt cao vào thi đim sau sáp nhp. Đây là đim trng yếu, có tính chi phi đến quyết đnh xếp hng tín nhim ca Moody’s dành cho Sacombank. Nh áp dng chiến lược x lý tài sn có vn đ linh hot, phù hp vi khu v th trường và tiến trình trin khai quyết lit, dt đim n xu qua tng năm, Sacombannk đã kéo gim t l nói trên mt cách n tượng. T mc cao 415% (vào cui năm 2016), t l nói trên gim xung 384% (cui năm 2017) và ch còn 151% vào cui năm 2020. Đ đt được kết qu n tượng đó, Sacombank đã đy mnh thu hi và x lý n xu vi doanh s đt hơn 15.200 t đng, kéo gim t l n xu v mc 1,6% trong sut năm 2020.

Moody’s cũng lưu ý rng các mc xếp hng tín nhim ca Sacombank có th gia tăng trong tương lai mt khi ngân hàng ci thin đáng k kh năng hoàn tr n vay thông qua thanh lý tài sn có vn đ nhn v tin mt, tăng trích lập dự phòng và được Ngân hàng Nhà nước cho phép tăng vn.

Nhng kết qu đt được cùng vi s đánh giá tích cc ca Moody’s cho thy Sacombank đã thc s chuyn mình c v ni lc cũng như năng lc tài chính.

Xem 1059 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng