Thứ bảy, 15 Tháng 5 2021
TIN MỚI

Chiến lược chuyển dịch cơ cấu thu nhập của VPBank có gì đáng chú ý?

VPBank anh hoat dongThu nhp ngoài lãi đang dn chiếm t trng cao hơn trong cơ cu doanh thu ca Ngân hàng Vit Nam Thnh vượng (VPBank) nh vic m rng ngun thu t phí bo him, phí giao dch và hot đng đu tư.

Trên th trường hin nay, song song vi vic tăng trưởng lãi t hot đng cho vay, các ngân hàng đang có xu hướng đy mnh ngun thu ngoài lãi thun nhm tăng s bn vng hơn cho cơ cu thu nhp. Theo nhn đnh ca chuyên gia phân tích chng khoán, tăng thu t các hot đng ngoài lãi s gim bt áp lc tăng trưởng tín dng ca các nhà băng, nht là trong bi cnh ri ro n xu đang rt ln vì dch bnh. Đng thi, cơ cu thu nhp cũng bn vng hơn, bt ph thuc vào chu kỳ tín dng.

VPBank là mt trong nhng ngân hàng có chuyn dch rt mnh trong xu hướng trên. Năm 2020, thu nhp ngoài lãi hp nht ca ngân hàng tăng gn 17,6%, đt 6.682 t đng, nâng t trng t 15,6% lên hơn 17%. Ngun thu này đóng góp đáng k vào con s tăng trưởng 26% ca lãi trước thuế gn 13.020 t đng. Riêng thu nhp phí tăng 20% lên 3.356 t đng, chiếm 50% cơ cu thu nhp ngoài lãi. Các khon thu nhp t tài sn tài chính và x lý n xu cũng cao hơn, ln lượt đt 25% và 14% so vi năm 2019.

Bà Lê Hoàng Khánh An, Giám đc Tài chính VPBank cho biết, tăng trưởng thu nhp ngoài lãi là chiến lược mà ngân hàng theo đui t nhiu năm trước. T trng ngun thu này hin nay cao hơn nhiu so vi mc ch 10% vào thi đim 2016, và d kiến s tăng tiếp trong thi gian ti.

Năm qua, ngân hàng m VPBank tc duy trì đà tăng trưởng thu nhp ngoài lãi nh thu nhp t phí và chng khoán đu tư. Trong đó, lãi thun t chng khoán đu tư tăng 45,8%, lãi thun t hot đng dch v tăng 27,5%.

Ngân hàng cũng gim t trng cho vay tín chp do chính sách thn trng hơn trong năm 2020 và tp trung nhiu hơn vào nhng hot đng mang li mc thu nhp v phí. Theo bà Khánh An, ngân hàng vn xác đnh bán chéo bo him, ngân hàng giao dch và phí t th là nhng đng lc thúc đy ngun thu ngoài lãi.

Trong tương lai, ngân hàng d tính chi tiêu ca khách hàng s tiếp tc tăng trưởng rt cao, qua đó thu nhp t phí cũng s tăng tương ng. Đng thi, ngân hàng cũng s thc hin nhiu gii pháp v thanh toán, qun lý dòng tin đ tăng trưởng tt ngun thu phí t ngân hàng giao dch.VPBank có th phát trin dch v đa dng, to ra thêm các ng dng, tin ích mi, tăng tc đ x lý giao dch cho khách hàng, qua đó tăng thu t phí giao dch th tín dng, thanh toán.

Bà Khánh An chia s thêm, nhng n lc v s hóa và t đng hóa ca ngân hàng đã giúp nâng cao được tri nghim ca khách hàng và tăng doanh s trên nhng kênh mi như kênh online và kênh s hóa. VPBank tiếp tc nm trong top các ngân hàng dn đu th trường v s th được phát hành.

Vi mng bán chéo bo him, Giám đc tài chính VPBank cho rng, s ph thuc nhiu vào th trường bo him trong năm 2021 và nhng năm ti, do đó còn nhiu biến s. Dù vy, VPBank nhn thy có nhiu cơ hi đ tn dng và tăng trưởng thu nhp. VDSC cũng chung nhn đnh khi cho rng, ngun thu t bán chéo bo him s tiếp tc tăng nh xu hướng gia tăng t l người tham gia bo him và t trng kênh bancassurance trong tng thu nhp phí bo him, đc bit là mng nhân th. VPBank đã ký hp đng đc quyn bancassurance trong 15 năm vi AIA, mt trong nhng tp đoàn bo him nhân th ln nht thế gii t năm 2017. S hp tác này s tiếp tc đóng góp vào ngun thu t phí bo him cho VPBank.

Chia s thêm vi nhà đu tư, bà Khánh An cho biết, trong Chiến lược phát trin ngành Ngân hàng ti năm 2025, đnh hướng năm 2030, Ngân hàng Nhà nước đt mc tiêu đến cui năm 2020 t trng thu nhp t phí dch v đt khong 12 - 13%, và đến cui năm 2025 tăng lên mc 16 - 17%. Đ án phát trin thanh toán không dùng tin mt được đy mnh, h sinh thái thanh toán trc tuyến ngày càng m rng s là các yếu t giúp ngân hàng, trong đó có VPBank đt quyết tâm chuyn dch mnh m hơn.

Xem 1234 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng