Chủ nhật, 16 Tháng 5 2021
TIN MỚI

VietinBank công bố thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hinh anh tru so VietinBankHi đng Qun tr Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) va ban hành ngh quyết v vic t chc Đi hi đng c đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021.

Theo đó, VietinBank d kiến t chc Đi hi đng c đông năm 2021 ti Trường Đào to và Phát trin Ngun nhân lc VietinBank, thôn An Trai, xã Vân Canh, huyn Hoài Đc, Hà Ni vào ngày 16/4/2021.

Ngày đăng ký cui cùng đ thc hin quyn tham d Đi hi đng c đông là ngày 18/3/2021.

Đi hi đng c đông VietinBank năm 2021 d kiến hp v mt s ni dung sau:

Báo cáo ca Hi đng Qun tr v hot đng năm 2020 và đnh hướng năm 2021;Báo cáo ca Ban Điu hành v kết qu hot đng kinh doanh năm 2020 và đnh hướng năm 2021;

Báo cáo ca Ban Kim soát v kết qu hot đng năm2020 và đnh hướng hot đng năm 2021;

T trình thông qua Báo cáo tài chính kim toán năm 2020 và y quyn cho HĐQT la chn t chc kim toán đc lp đ kim toán báo cáo tài chính năm 2022;

T trình thông qua phương án phân phi li nhun năm2020;

T trình thông qua mc thù lao đi vi HĐQT và Ban Kim soát năm 2021;

T trình sa đi, b sung Điu l VietinBank và các Quy chế ni b (nếu có);

Các ni dung khác theo quy đnh ca pháp lut và Điu l VietinBank (nếu có).

Thông tin chi tiết,  truy cp website: http://investor.vietinbank.vn.

Xem 1100 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng