Saturday, 15 May 2021
TIN MỚI

Techcombank có tỷ lệ CASA kỷ lục lên đến 46,1%

Techcombank co ty le CASACuc đua thu hút tài nguyên CASA đang din ra mnh m gia các ngân hàng, bi nó phn ánh hiu qu ca vic cung cp các dch v tài chính ngân hàng toàn din, đc bit là thu hút khách hàng s dng dch v ngân hàng s. Năm 2020, Ngân hàng K thương Vit Nam (Techcombank) đã có t l CASA k lc lên đến 46,1%.

Tham lun ti Đi hi Đng toàn quc ln th XIII, Thng đc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyn Th Hng cho biết, giai đon 2016-2020, thanh toán không dùng tin mt được đy mnh, các hot đng chuyn đi s, sn phm dch v ngân hàng s phát trin mnh m.

C th, các ch s thanh toán không dùng tin mt tăng trưởng n tượng. Đến cui 2020 đã tăng trưởng ti 344,2% v s lượng và 96,1% v giá tr so vi cùng kỳ năm 2016; đc bit, tăng trưởng thanh toán trên đin thoi di đng nhiu năm đt mc trên 100%/năm.

Cuc đua thu hút tài nguyên CASA gia các ngân hàng thương mi (NHTM) din ra trong xu hướng bùng n đó. Song nó không h là d dàng. Ti báo cáo kết qu kinh doanh Quý 3/2020, kết qu kho sát các ngân hàng thương mi công b chi tiết báo cáo tài chính cho thy có ti 13/23 thành viên có t l CASA suy gim. Cũng có ti 13/23 các ngân hàng ghi nhn t l CASA mc thp, dưới 15%.

Tuy nhiên, đến cui năm 2020, các ngân hàng đu có s bt phá v CASA, trong đó, Techcombank đt t l tăng vượt tri hơn. Trong quá kh, chưa tng có trường hp nào, kỳ cp nht báo cáo kết qu kinh doanh nào ghi nhn t l vượt trên mc 45% như vy. Nhưng đó là bt ng hp lý, khi đi dch Covid-19 to cú hích thay đi phương thc giao dch truyn thng sang trc tuyến. Và li thếưu thế trong cuc đua này đã nghiêng v nhng thành viên tiên phong dn dt trên l trình chuyn đi s và quan trng hơn c, là chuyn đi đúng hướng đ mang đến tri nghim vượt tri cho khách hàng, như Techcombank đã làm được.

Cuc đua CASA nóng: Vì sao?

Vi các ngân hàng, vic thu hút được t l cao tin gi không kỳ hn đóng vai trò quan trng, vì nó to ra mt ngun vn giá r. Thông thường, lãi sut tin gi không kỳ hn thp hơn rt nhiu so vi tin gi có kỳ hn, ch quanh mc 0,2%/năm. T l CASA càng cao s to tin đ giúp ngân hàng ci thin biên thu nhp lãi thun (NIM), có thêm điu kin cnh tranh v lãi sut cho vay trên th trường. CASA càng cao càng phn ánh nn tng phát trin các sn phm dch v ca ngân hàng, vì nhiu sn phm, dch v giá tr gia tăng khác gn vi tài khon tin gi thanh toán ca khách hàng.

Ti chương trình Gp g các nhà phân tích v kết qu kinh doanh Quý 4/2020, ông Phùng Quang Hưng - Phó Tng Giám đc Techcombank, chia s: t l CASA 46% là thành tu đt được t chiến lược dch chuyn cơ cu huy đng sang nhng ngun vn có chi phí huy đng thp (huy đng không kỳ hn). "Techcombank kiên đnh vi đnh hướng tp trung phc v toàn din các nhu cu tài chính ca các phân khúc khách hàng mc tiêu , và đưa Techcombank tr thành ngân hàng giao dch chính ca khách hàng, nh đó nâng cao t l CASA. T l CASA 46% hin nay s là li thế cnh tranh giúp cho Techcombank tiếp tc phát trin mt cách bn vng v dài hn".

Theo lãnh đo Techcombank, t l CASA cao còn th hin hành trình chuyn đi chiến lược bán l nhm thu hút và gi chân khách hàng da trên nn tng s hóa và vic liên tc nâng cao tri nghim khách hàng. Năm 2020, Techcombank đã cung ng và đưa các sn phm đa dng lên ngân hàng s, bao gm t các tin ích thanh toán hàng ngày ti cp th tín dng phê duyt trước, qun lý tài chính và mua bán các sn phm đu tư. Các gii pháp này đã mang li cho khách hàng tri nghim tin li vượt tri, giúp h tiết kim thi gian và chi phí, t đó đưa Techcombank tr thành ngân hàng giao dch chính ca nhiu khách hàng hơn.

Đây là lý do khi lượng và giá tr giao dch qua kênh đin t ca khách hàng cá nhân Techcombank trong năm 2020 ln lượt đt 383 triu giao dch (tăng 108,8% so vi cùng kỳ năm ngoái) và 5,0 triu t VNĐ (tăng 84,2% so vi cùng kỳ năm ngoái). Techcombank cũng có thêm khong 1,1 triu khách hàng mi, nâng tng s khách hàng mà Ngân hàng phc v lên gn 8,4 triu. Cùng năm, Techcombank vinh d nhn gii thưởng "Ngân hàng thanh toán tt nht ti Vit Nam" do The Asian Banker trao tng, nh thương hiu cnh tranh và kh năng x lý lượng thanh toán ln trong ngày.

"Điu quan trng nht vi Techcombank là phi thc s am hiu khách hàng, và đưa Techcombank tr thành ngân hàng giao dch chính ca khách hàng thông qua đu tư và nâng cao các năng lc và tư duy thiết kế cũng như s hóa toàn din" - ông Phùng Quang Hưng nhn mnh.

Read 223 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng