Saturday, 15 May 2021
TIN MỚI

Việt Nam tiếp tục là điểm đến đáng tin cậy và hấp dẫn cho dòng vốn quốc tế lưu trú từ năm 2021

Viet Nam tiep tuc la diem den dang tin cay va hap dan cho dong von quoc te luu truĐó là nhn đnh ca ông Cao S Kiêm, nguyên Thng đc NHNN, thành viên HĐQT đc lp Dragon Holdings.

Kết thúc năm 2020, kỳ tích Vit Nam được c thế gii công nhn khi chúng ta là mt trong s ít quc gia tăng trưởng dương thuc top đu thế gii nh kim soát tt dch bnh, tr thành hình mu cho nhiu quc gia. Theo Tiến sĩ Cao S Kiêm, nguyên Thng đc Ngân hàng Nhà nước, thành viên HĐQT đc lp Dragon Holdings, "Vit nam tiếp tc là đim đến đáng tin cy và hp dn dòng vn quc tế lưu trú t năm 2021".

Nhìn li nhng kỳ tích Vit Nam sau khi vượt qua hai cuc khng hong

Trước 2008, Vit Nam được biết đến là ngôi sao đang lên ca khu vc Châu Á Thái Bình Dương nh thu hút vn FDI hàng đu khu vc. Tuy nhiên, cuc đi khng hong din ra và chúng ta cũng phi hng chu sc càn quét ca khng hong. Lm phát tăng cao hai con s, GDP tăng trưởng chm li. Nhiu chuyên gia quc tế nhn đnh, Vit Nam đã l chuyến tàu tăng trưởng kinh tế sau 2008, dang d ước mơ tr thành con h kinh tế mi ca Châu Á.

Tuy nhiên, đến năm 2018, kinh tế Vit Nam li bt tc thn kỳ khi đt mc tăng trưởng cao tr li, 7,08%. Th trường chng khoán hi phc, ch s VNindex lp li đnh cũ.

Đu năm 2020, nn kinh tế mt ln na b th thách khi đi dch Covid-19 p đến, khiến cho hot đng kinh doanh b phong ta. Tuy nhiên, nh s n lc ca Chính ph và người dân, đến cui năm, chúng ta đã đy lui được dch bnh và khôi phc nn kinh tế tr li. Năm 2021 m ra nhiu hy vng v mt Vit Nam hùng cường, sau khi chúng ta ngăn chn thành công đi dch trong năm 2020.

Kỳ tích Vit Nam là thành qu ca chính sách phát trin kinh tế đt nước phù hp và đa dng hóa nn kinh tế, nâng cao vai trò ca kinh tế tư nhân. Trong đó, s đóng góp ca vn đu tư nước ngoài là mt nhân t đc bit đưa nn kinh tế phát trin vượt bc. Trong năm 2020, mc dù b gián đon bi Covid 19, Vit Nam vn nm trong nhóm các nước có tăng trưởng kinh tế cao hàng đu thế gii và khu vc, đt 2,91%. Th trường chng khoán tiếp tc tăng trưởng vi Ch s VNIndex trong tháng 1/2021 đã vượt đnh lch s đt trên 1.200 đim. Bt chp Covid 19, tng vn đăng ký cp mi, điu chnh và vn góp, mua c phn ca nhà đu tư nước ngoài đt 28,53 t USD, đóng góp khong 20% GDP. Trong năm 2020, dòng tin t nhà đu tư nước ngoài và tư nhân trong nước là nhân t chính thúc đy nn kinh tế đi lên. Th trường chng khoán dn tr thành kênh huy đng vn chính cho nn kinh tế.

Vit Nam tiếp tc hp dn nhà đu tư nước ngoài vì thu hút vn bng giá tr ni ti

Trong bi cnh đi dch toàn cu, th trường chng khoán quc tế liên tc tri qua nhng biến đng mnh. S tăng đim ca th trường không hoàn toàn phn ánh thc tế nn kinh tế, mà đến t các yếu t kĩ thut.

Tri qua hai cuc khng hong, Vit Nam đang ngày càng khng đnh được v thế là th trường hp dn cho nhà đu tư nước ngoài nh vào sc mnh ni ti ca nn kinh tế. GDP liên tc tăng trưởng dương, thuc top cao trong khu vc. Kết qu trên đt được là do Vit Nam đã kiên đnh thc hin 1 s tr ct quan trong.

Th nht, thành công ca hot đng c phn hóa doanh nghip nhà nước trong đ án tái cơ cu nn kinh tế và chính sách khuyến khích phát trin kinh tế tư nhân, cùng vi hot đng tái cu trúc doanh nghip nhà nước.

Th hai, chúng ta v cơ bn đã gii quyết được tình trng n xu ca các ngân hàng thương mi.

Th ba, phát trin th trường chng khoán, tuy tui đi còn non tr song đây đang dn là xương sng cho kênh huy đng vn ca nn kinh tế. Chính ph cùng UBCK liên tc hoàn thin th chế qun lý bng hàng lot các văn bn pháp lut, qua đó lành mnh hóa th trường, to ra kênh đu tư đáng tin cy cho các nhà đu tư và kênh dn vn hiu qu cho doanh nghip.

Th tư, tháo g được nút tht c chai v mt cơ s h tng kìm hãm kinh tế phát trin trước đây: H thng giao thông đường b, đường thy và đường không được ci thin và tng bước hin đi, đáp ng nhu cu phát trin ca đt nước.

Tuy nhiên, nhân t chính đóng góp vào ni lc mi ca nn kinh tế chính là s ci thin ca cht lượng qun tr th chế. Các th tc hành chính tr nên tinh gn, to điu kin cho doanh nghip linh hot trong vic làm ăn. Không ch vy, Vit Nam cũng đang trin khai các d án chính ph đin t, t đó tăng cường tính minh bch và hiu qu ca th chế chính tr, phát trin nn kinh tế s.

Mc dù tình hình dch bnh còn din biến phc tp song vi s quyết tâm cao ca Đng và s đng lòng ca người dân, Vit Nam vn được kỳ vng s đt được mc tiêu tăng trưởng kép trong điu kin bình thường mi. Và Vit Nam vn tiếp tc là đim đến hp dn cho dòng vn nước ngoài và còn hp dn hơn t năm 2021, chúng ta hoàn toàn có th đt được mc tiêu này nếu đm bo được nhng yếu t sau:

Mt là, tuy dch bnh còn din biến phc tp song phi được kim soát nh s ch đng trong vic nhp vc xin ca Chính Ph và kinh nghim chng dch thành công t năm 2020.

Hai là, nhu cu vi hàng hóa Vit Nam ca th trường nước ngoài vn tăng trưởng nh chúng ta kí kết thành công các hip đnh thương mi t do thế h mi và sc tiêu th ca gn mt trăm triu dân trong nước. Bên cnh đó, chúng ta nm trong làn sóng dch chuyn nhà máy t Trung Quc sang Vit Nam, to ra cơ hi cho Vit Nam thành công xưởng mi ca thế gii.

Ba là, sau hai cuc khng hong, Vit Nam đã dn hoàn thin mình đ có vai trò quan trng trong khu vc kinh tế ASEAN sôi đng đang kết ni vi khu vc kinh tế Đông Á. Đây vn là nhng th trường ít b nh hưởng bi dch bnh và vn được kỳ vng tăng trưởng trong điu kin bình thường mi.

Đó cũng chính là nhng cơ s kh thi đ Vit Nam đt được mc tiêu tăng trưởng GDP 6,5% trong năm 2021.

TS. Cao S Kiêm

Theo Doanh nghip và Tiếp th

Read 178 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng