Saturday, 15 May 2021
TIN MỚI

Biến đổi khí hậu và giải pháp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu

ECBBiến đi khí hu là mt trong nhng thách thc ln nht mà nhân loi phi đi mt trong thế k 21. ng phó vi biến đi khí hu không th ch da vào gii pháp ca mt bên mà cn s phi hp t tt c các bên liên quan, trong đó có ngân hàng trung ương.

Biến đi khí hu và tác đng đi vi ngân hàng trung ương

Theo Báo cáo ca T chc Khí tượng Thế gii (WMO) v tình trng khí hu toàn cu năm 2020 thì biến đi khí hu vn tiếp tc hoành hành d di trong năm, đc bit, giai đon 2011-2020 là thp k có nhit đ cao nht được ghi nhn, vi sáu năm nóng nht đu t sau năm 2015. Nhiu gii pháp, hành đng chính sách chng biến đi khí hu đang được các quc gia đy mnh, vi s tham gia ca toàn b h thng chính tr, t các cơ quan qun lý nhà nước đến các t chc tài chính, doanh nghip và cng đng người dân nhm đy nhanh quá trình chuyn đi sang nn kinh tế trung hòa cacbon (a carbon neutral economy) - nn kinh tế có s cân bng gia cacbon thi ra và cacbon hp th vào t khí quyn (đnh nghĩa ca Quc hi Châu Âu1), giúp các quc gia ng phó vi biến đi khí hu nhm hướng ti các mc tiêu phát trin kinh tế, tăng trưởng xanh và bn vng.

Đi vi ngân hàng trung ương, biến đi khí hu có nhng tác đng rõ ràng đến mc tiêu chính sách, như: (i) nh hưởng đến mc tiêu n đnh giá c ca ngân hàng trung ương, ví d khi sn lượng lương thc biến đng gim trong ngn hn do các hin tượng thi tiết cc đoan mà không được gii quyết kp thi s nh hưởng lâu dài đến tăng trưởng và lm phát; (ii) nh hưởng đến hiu qu điu hành chính sách tin t, ví d khi sc khe người lao đng và cơ s h tng b tác đng tiêu cc bi biến đi khí hu s làm gim năng sut lao đng, làm lm phát tăng cao và kéo theo s bt n trong các ch s vĩ mô; (iii) gây khó khăn cho ngân hàng trung ương trong vic thc thi các chính sách tin t bi các chính sách này ch có th phát huy hiu qu nếu các ri ro, trong đó có ri ro khí hu (bao gm ri ro vt cht và ri ro chuyn đi) được đánh giá, phân tích đy đ.

Theo mt ước tính gn đây ca Hi đng Ri ro H thng Châu Âu (European Systemic Risk Board), vic chuyn đi chính sách (transition policies) không phù hp có th làm gim 5% dư n tín dng đi vi khu vc tư nhân và s biến đng này cùng vi s thay đi trong cơ cu cho vay có th khiến ngân hàng trung ương d báo không chính xác mc lm phát trong trung hn, khiến vic đánh giá và điu hành chính sách tin t tr nên khó khăn hơn. Nhng tác đng này rõ ràng có liên quan cht ch đến vic đánh giá tính kh thi, hiu qu và hiu lc ca vic điu hành chính sách tin t trong bi cnh biến đi khí hu ngày càng din biến phc tp hin nay mà các ngân hàng trung ương không th b qua.

Gii pháp ca Ngân hàng Trung ương Châu Âu

Hin nay, ngân hàng trung ương và các cơ quan qun lý tài chính ti nhiu quc gia trên thế gii đã tha nhn tác đng ca biến đi khí hu đi vi n đnh tài chính. Vic thành lp Mng lưới các Ngân hàng trung ương và Giám sát viên đi vi H thng Tài chính Xanh (NGFS), bao gm 83 ngân hàng trung ương và cơ quan giám sát tài chính trên toàn cu là minh chng cho thy s quan tâm và hành đng mnh m ca các ngân hàng trung ương đi vi biến đi khí hu. Mng lưới này hot đng nhm mc tiêu đy nhanh quy mô tài chính xanh (tăng cường vai trò ca h thng tài chính ngân hàng trong qun lý ri ro và huy đng vn cho các d án đu tư xanh và ít carbon) và đưa ra các khuyến ngh mnh m hơn v vai trò ca ngành tài chính ngân hàng trong bi cnh biến đi khí hu din ra.

Phát biu ti Hi tho v Ngân hàng Xanh và Ngân hàng Trung ương Xanh ngày 25/01/2021, Ch tch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) - bà Christine Lagarde đã nhn mnh v vai trò ca ngân hàng trung ương trong vic gim thiu nhng tác đng ca biến đi khí hu và các hành đng, gii pháp c th ECB đang thc hin đ ng phó vi biến đi khí hu. C th:

Thành lp Trung tâm Biến đi Khí hu: Bên cnh vic tham gia làm thành viên NGFS, va qua ECB đã thành lp Trung tâm Biến đi Khí hu đ nghiên cu v nh hưởng ca biến đi khí hu đến ngành tài chính, đến vic điu hành các chính sách ca ngân hàng trung ương cũng như đ xut nhng gii pháp đ góp phn gim thiu nh hưởng ca biến đi khí hu. Đng thi, vn đ v biến đi khí hu cũng là mt phn không th thiếu trong quá trình xem xét, thc thi chính sách tin t ca ECB.

Tăng cường nhn thc trong h thng ngân hàng v ri ro do biến đi khí hu: ECB đã trin khai nhiu gii pháp c th nhm tăng cường nhn thc v các ri ro do biến đi khí hu đi vi h thng tài chính nhm n đnh h thng tài chính và tăng cường công tác giám sát ngân hàng. Tháng 11/2020, ECB đã ban hành văn bn hướng dn thành viên ca mình nâng cao trách nhim qun lý các ri ro liên quan đến khí hu và môi trường (Guide on climate-related and environmental risks). Cơ quan giám sát ca ECB cũng yêu cu các ngân hàng phi t đánh giá ri ro liên quan đến khí hu và môi trường, xây dng kế hoch hành đng c th gi ECB bt đu t năm 2021. Theo d kiến, ECB s tiến hành kim tra sc chu đng v khí hu (climate stress test) đi tng ngân hàng vào năm 2022. Hin ECB cũng đang thc hin các cuc kim tra sc chu đng v khí hu đ đánh giá tác đng ca biến đi khí hu đi vi khu vc ngân hàng Châu Âu trong thi gian 30 năm qua. Kết qu sơ b cho thy, ti Châu Âu, biến đi khí hu ước tính gây thit hi khong 210 t đô la trong năm 2020; tuy nhiên, do chưa có các gii pháp chính sách chuyn đi phù hp nên ri ro vt cht Châu Âu gây ra bi biến đi khí hu phân b không đng đu khiến cho vic ng phó ca các quc gia thành viên cũng như các lĩnh vc ca nn kinh tế Châu Âu gp nhiu khó khăn.

Khuyến khích đi mi và đu tư xanh: Trong thi gian qua, ECB đã khuyến khích các ngân hàng trung ương khu vc phát hành trái phiếu xanh - loi trái phiếu đ tài tr cho các d án đu tư mang li li ích cho môi trường. Tng giá tr trái phiếu xanh do khu vc dân cư nm gi đã tăng gp 7 ln k t năm 2015, đt 75 t euro vào năm 2020 - con s này chiếm khong 4% tng giá tr trái phiếu xanh do doanh nghip nm gi. Hin, ECB đang nm gi khong 1/5 khi lượng trái phiếu xanh được phát hành. Bên cnh đó, ECB đã nâng t trng trái phiếu xanh trong danh mc đu tư ca mình lên 3,5% vào năm 2020 và đang có kế hoch nâng cao hơn na trong thi gian ti. K t tháng 1/2021, trái phiếu xanh liên quan đến các mc tiêu phát trin bn vng đã được các ngân hàng Châu Âu cho phép làm tài sn đm bo cho các hot đng tín dng. Tài chính xanh có th làm đng lc thúc đy phát trin công ngh mi và giúp các công ngh xanh đóng góp nhiu hơn cho cuc sng con người. Mt s ngân hàng trung ương thành viên như NHTW Thy S (Swiss National Bank), NHTW Pháp (Banque de France) hay NHTW Thy Đin (Sveriges Riksbank) cũng đang điu chnh các quyết đnh đu tư phù hp vi các tiêu chí phát trin bn vng.

Không th ph nhn biến đi khí hu là mt trong nhng thách thc ln nht mà nhân loi phi đi mt trong thế k này và các hành đng ca ECB đang thc hin cho thy nhng n lc ca ngân hàng trung ương Châu Âu trong vic đng hành cùng các cơ quan qun lý chính sách khí hu nhm hướng ti mc tiêu chung phát trin kinh tế, xã hi bn vng. Đây cũng là nhng gii pháp mà các ngân hàng trung ương trên thế gii có th nghiên cu cùng áp dng bi vic chng li biến đi khí hu không phi là trách nhim ca riêng ai và nếu ch da vào mt gii pháp hoc vào mt bên s không đ đ tránh khi thm ha khí hu.

Theo SBV

Read 240 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng