Tuesday, 18 May 2021
TIN MỚI

Điều hành linh hoạt với tín dụng bất động sản

Dieu hanh linh hoat voi tin dung bat dong sanThi gian qua, có thông tin nhiu ngân hàng đã quay tr li cho vay bt đng sn (BĐS) nhiu hơn trong bi cnh sn xut kinh doanh gp khó khăn. Đ hiu rõ hơn câu chuyn tín dng BĐS, phóng viên đã phng vn ông Nguyn Tun Anh - V trưởng V Tín dng các ngành kinh tế NHNN xoay quanh vn đ này.

Thc trng cho vay bt đng sn trong năm 2020?

Ngay t đu năm 2020, NHNN đã thc hin nhiu gii pháp nhm kim soát tín dng đi vi lĩnh vc BĐS. Ti Ch th s 01, 02 NHNN đã ch đo các TCTD nâng cao cht lượng tín dng; tp trung tín dng vào các lĩnh vc sn xut kinh doanh, nht là các lĩnh vc ưu tiên theo ch trương ca Chính ph, to điu kin thun li trong vic tiếp cn vn tín dng ca doanh nghip và người dân. NHNN đã yêu cu các TCTD kim soát cht ch tín dng vào các lĩnh vc tim n ri ro như chng khoán, BĐS... Riêng đi vi BĐS, NHNN có văn bn yêu cu các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hn chế và kim soát cht ch mc đ tp trung tín dng vào lĩnh vc BĐS; đc bit là đu tư, kinh doanh BĐS, các d án có quy mô ln, phân khúc cao cp, bit th, ngh dưỡng. NHNN cũng yêu cu TCTD không thc hin cp tín dng đi vi các nhu cu vay vn đ đu cơ hoc trin khai thc hin các d án tim n ri ro cao. Các ngân hàng tp trung ngun vn tín dng đu tư vào các d án có hiu qu cao, d án nhà xã hi, các d án nhà thương mi đáp ng nhu cu người dân...

Song song vi đó, NHNN theo dõi cht ch tình hình cp tín dng đi vi lĩnh vc BĐS nht là tăng cường công tác thanh tra, kim tra, giám sát đi vi hot đng cp tín dng đu tư, kinh doanh BĐS đ kp thi x lý. Trong bi cnh sn xut kinh doanh gp khó khăn, các TCTD không h thp điu kin tín dng, thc hin xem xét, quyết đnh cho vay đi vi các d án, phương án vay vn kh thi, khách hàng có kh năng tr n theo quy đnh pháp lut hin hành.

Vi các gii pháp đng b nêu trên, tín dng BĐS đã được NHNN kim soát cht ch, tc đ tăng trưởng tín dng BĐS tiếp tc xu hướng gim (2018 là 26,76%; 2019 là 21,53%) và gim mnh trong năm 2020 (9,97%). Năm 2020, tăng trưởng dư n tín dng đi vi lĩnh vc BĐS (ước khong 9,97%) thp hơn t l tăng trưởng dư n tín dng chung (khong 12,13%). Do đó, nhn đnh nhiu ngân hàng chuyn hướng cho vay BĐS là chưa chính xác.

Din biến trên s tác đng như thế nào ti th trường BĐS trong năm 2021?

Tình hình dch bnh Covid-19 trên thế gii và ti Vit Nam nh hưởng ti hu hết các ngành kinh tế, doanh nghip gp nhiu khó khăn. Do đó, vic xem xét lùi l trình đi vi t l ngun vn ngn hn được s dng đ cho vay trung, dài hn là cn thiết to điu kin cho TCTD h tr tt hơn cho khách hàng vay vn phc hi sn xut, kinh doanh sau dch.

Ngoài chính sách trên, NHNN tiếp tc áp dng các bin pháp đng b hướng ti các chun mc quc tế, trong đó tp trung vào các ch s an toàn, c vi mô và vĩ mô, gim lãi sut cho vay có th to điu kin cho các doanh nghip kinh doanh BĐS cũng như cá nhân có nhu cu vay vn đ mua nhà, góp phn thúc đy s phát trin ca th trường. NHNN sn sàng đáp ng các nhu cu thiết yếu, chính đáng ca người dân trong cho vay tiêu dùng, k c tiêu dùng BĐS…

Tuy nhiên, lĩnh vc BĐS tim n ri ro, do đó, NHNN luôn theo dõi, kim soát cht ch, điu hành mt cách ch đng, linh hot đ tín dng BĐS tăng trưởng lành mnh, bn vng.

Thi gian gn đây, nhiu doanh nghip BĐS huy đng vn qua kênh trái phiếu. Ngân hàng cũng tham gia mua trái phiếu ca doanh nghip BĐS. Theo ông thc trng trên có đáng lo?

V phát trin th trường trái phiếu, Th tướng Chính ph đã ban hành Quyết đnh s 1191/QĐ-TTg ngày 14/8/2017 phê duyt l trình phát trin th trường trái phiếu giai đon 2017-2020, tm nhìn đến năm 2030 vi quan đim xây dng và phát trin th trường trái phiếu phù hp vi mc đ phát trin ca nn kinh tế, đng b vi các cu phn khác ca th trường tài chính, trong đó có th trường c phiếu và th trường tin t - tín dng ngân hàng. Trái phiếu là kênh huy đng vn dài hn ca doanh nghip, góp phn làm gim l thuc vào dòng vn tín dng.

Trong năm 2020, giá tr trái phiếu doanh nghip được phát hành có mc tăng đáng k so vi năm trước. Trong đó, ngân hàng cũng là mt trong các nhà đu tư trái phiếu ln trên th trường. S dĩ có mc tăng trưởng cao như vy mt phn do Ngh đnh s 81/2020/NĐ-CP ngày 9/7/2020 sa đi b sung Ngh đnh s 163/2018/NĐ-CP v phát hành trái phiếu doanh nghip có hiu lc thi hành t 1/9/2020 vi các điu khon cht ch hơn. Vì thế, các doanh nghip đy mnh phát hành trái phiếu trước thi đim Ngh đnh mi có hiu lc.

Còn như nói trên, kinh doanh BĐS là lĩnh vc tim n ri ro được Chính ph ch đo cn kim soát cht ch. Do đó, NHNN cũng đã có nhiu văn bn cnh báo các NHTM rà soát, tăng cường kim tra đi vi hot đng mua, đu tư trái phiếu doanh nghip. Đc bit là trái phiếu doanh nghip vi mc đích liên quan đến kinh doanh BĐS. Trong quá trình thc hin, NHNN yêu cu các NHTM phi đm bo tuân th đúng quy đnh ca pháp lut, đm bo an toàn, hiu qu.

Bước sang năm 2021, Ngân hàng Nhà nước s điu hành chính sách tín dng bt đng sn như thế nào, thưa ông?

Năm 2021, NHNN vn tiếp tc kim soát cht ch tín dng đi vi lĩnh vc BĐS. Đc bit là đu tư, kinh doanh BĐS, các d án có quy mô ln, phân khúc cao cp, bit th, ngh dưỡng, tp trung ngun vn tín dng đu tư vào các d án nhà xã hi, các d án nhà thương mi có hiu qu cao, tiêu th tt, đáp ng nhu cu thc ca người dân.

Trên cơ s ch đo ca Chính ph, Th tướng Chính ph, NHNN s điu hành linh hot chính sách tín dng đi vi lĩnh vc BĐS, phù hp vi đnh hướng chung và din biến th trường BĐS, góp phn phát trin th trường BĐS n đnh, lành mnh.

Theo Thi báo Ngân hàng

Read 178 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng