Tuesday, 18 May 2021
TIN MỚI

Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh phương án mua ngoại tệ

Hinh anh Ty giaT ngày 17/2/2021, Ngân hàng Nhà nước thc hin mua ngoi t kỳ hn có hy ngang mi tun mt ln vào ngày th Tư hàng tun, thay vì mua hàng ngày như trước đây. Trong trường hp ngày th Tư trùng vi ngày ngh l thì ngày mua ngoi t ca Ngân hàng Nhà nước s chuyn sang ngày làm vic tiếp theo.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước ngng mua ngoi t giao ngay, đng thi thc hin mua ngoi t kỳ hn 6 tháng có hy ngang vi t giá mua kỳ hn là 23.125 VND/USD (bng mc giá mua giao ngay gn nht). Mi t chc tín dng ch được hy ngang 1 ln và toàn b giá tr giao dch đi vi mi bán ngoi t cho Ngân hàng Nhà nước theo phương án này.

Đi tượng Ngân hàng Nhà nước mua kỳ hn là các t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trng thái ngoi t dương và có nhu cu bán ngoi t cho Ngân hàng Nhà nước; mc ngoi t mua ti đa cho mi t chc tín dng mi ln tương đương mc đ đưa trng thái ngoi t ca t chc tín dng đó v cân bng.

Trng thái ngoi t đ xem xét duyt mua ngoi t là trng thái ngoi t ca t chc tín dng vào cui ngày làm vic lin trước ngày làm vic Ngân hàng Nhà nước mua ngoi t.

Trước đây, Ngân hàng Nhà nước cũng thc hin mua/bán ngoi t theo kỳ hn, đc bit là mua ca các t chc tín dng có trng thái ngoi t dương quy mô ln đ cân bng trng thái, vi kỳ hn mua là 3 tháng.

Tu trung, bên cnh vic ngng mua ngoi t giao ngay, Ngân hàng Nhà nước cũng giãn kỳ hn mua ngoi t t 3 tháng lên 6 tháng.

Theo SBV

Read 230 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng