Sunday, 16 May 2021
TIN MỚI

Bổ sung nhiều nội dung lĩnh vực ngân hàng vào diện “Mật”

Hinh anh tuyet matNgân hàng Nhà nước va gii thiu ni dung ti Quyết đnh 2182/QĐ-TTg ca Th tướng Chính ph ban hành Danh mc bí mt Nhà nước thuc lĩnh vc ngân hàng.

Quyết đnh trên có kế tha, điu chnh và đc bit là b sung thêm nhiu ni dung mi so vi trước.

C th, có 12 ni dung được kế tha có chnh sa v ni dung và gi nguyên đ mt. Đ "Tuyt mt" gm Phương án, kế hoch phát hành loi tin mi chưa công khai; Đ án, kế hoch đi tin và kết qu thu đi tin chưa công khai; Đ án, phương án và kế hoch thiết kế, chế bn mu tin chưa công khai.

Mc đ "Mt" gm Phương án điu hành công c thc hin chính sách tin t quc gia ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam chưa đưa vào trin khai; Văn bn quy đnh ký hiu bng ch và s các loi tin và các giy t có giá; S liu v xut, nhp, tn qu tin mt, tài sn quý, giy t có giá ca qu D tr phát hành; s liu v xut kho, nhp kho tin tiêu hy, kế hoch tiêu hy tin; báo cáo kết qu tiêu hy tin; S liu tuyt đi v s lượng tin gi thu gi qua h thng ngân hàng, Kho bc Nhà nước; Báo cáo giám sát tài chính ca Ngân hàng Nhà nước đi vi Nhà máy in tin Quc gia; Bng cân đi tài khon kế toán, bng cân đi kế toán ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam…

Đáng chú ý, kết qu Ngân hàng Nhà nước xếp hng ca các t chc tín dng hàng năm chưa công khai vn thuc din "Mt".

Theo quyết đnh trên, có 11 ni dung được kế tha có chnh sa v ni dung và điu chnh đ mt. Trong đó, 3 ni dung được kế tha, điu chnh ni dung và gim t "Tuyt mt" xung "Ti mt", thuc ni dung v in đúc tin.

Có 8 ni dung được kế tha, điu chnh ni dung và gim t "Tuyt mt" và "Ti mt" xung "Mt" gm: S liu tng lượng tin cung ng ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam chưa công khai; Báo cáo t kim tra v hot đng an toàn kho qu ca các đơn v thuc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam; Báo cáo kim toán ni b, báo cáo kết qu giám sát ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam v hot đng an toàn kho qu và qun lý d tr ngoi hi nhà nước; Biên bn kim tra tình hình qun lý D tr ngoi hi Nhà nước ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam…

Thông tin, tài liu v kim soát đc bit ngân hàng thương mi, ngân hàng hp tác xã, qu tín dng nhân dân; Đ án cơ cu li, x lý n xu ca h thng các t chc tín dng chưa công khai; văn bn ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam xin ý kiến các b, ngành và ý kiến ca các b, ngành đi vi ni dung Đ án cơ cu li, x lý n xu ca h thng các t chc tín dng; văn bn ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam trình, báo cáo Chính ph, Th tướng Chính ph và cp có thm quyn v ni dung Đ án cơ cu li, x lý n xu ca h thng các t chc tín dng cũng thuc nhóm ni dung quy đnh nói trên.

8 ni dung b sung

Theo quyết đnh trên, có 8 ni dung được b sung vào Danh mc bí mt Nhà nước đ "Mt", gm:

Nơi lưu gi vàng vt cht thuc D tr ngoi hi Nhà nước trong nước

- Báo cáo kim tra ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam có ni dung liên quan đến s liu in, đúc tin đi vi các cơ s in, đúc tin

- Báo cáo tài chính ca Nhà máy in tin Quc gia

- Báo cáo kết qu thc hin nhim v giám sát an toàn tài sn ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam ti các Kho tin Trung ương

- Kế hoch kinh doanh, kế hoch tài chính hàng năm và 5 năm ca Nhà máy in tin Quc gia

- S tin, thi hn t chc tín dng đ ngh vay đc bit, đ ngh gia hn vay đc bit chưa công khai; s tin, thi hn t chc tín dng vay đc bit, gia hn vay đc bit chưa công khai

- Thông tin, tài liu v nguy cơ mt, nguy cơ mt kh năng chi tr hoc mt, nguy cơ mt kh năng thanh toán

- Thông tin v cơ cu li, x lý n xu ngân hàng thương mi, ngân hàng hp tác xã, qu tín dng nhân dân được xếp hng yếu kém

Ngoài ra, theo quyết đnh trên, có các ni dung được đưa ra khi Danh mc bí mt Nhà nước thuc lĩnh vc ngân hàng được ban hành kèm theo.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong quá trình rà soát, xây dng, mt s ni dung ti các Danh mc trước đã được đưa ra khi Danh mc nhm đm bo tuân th các cam kết quc tế ca Chính ph Vit Nam và phù hp vi tình hình thc tế; tránh trùng dm vi các danh mc bí mt Nhà nước do các cơ quan, b, ngành ch trì, xây dng.

Theo SBV

Read 225 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng