Chủ nhật, 09 Tháng 5 2021
TIN MỚI

Vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và khủng bố trong lĩnh vực chứng khoán bị phạt ra sao?

Hinh anh rua tienK t ngày 01/01/2021, các công ty chng khoán, công ty qun lý qu đu tư chng khoán vi phm quy đnh v phòng, chng ra tin và phòng, chng khng b trong lĩnh vc chng khoán và th trường chng khoán (TTCK) s b pht nng theo quy đnh ca pháp lut.

Lut Phòng, chng ra tin được Quc hi khóa XIII, kỳ hp th 3 thông qua ngày 18/6/2012, có hiu lc thi hành k t ngày 01/01/2013, là văn bn pháp lý cao nht v lĩnh vc phòng chng ra tin, quy đnh v các bin pháp phòng nga, phát hin, ngăn chn, x lý t chc, cá nhân có hành vi ra tin; trách nhim ca các cơ quan, t chc, cá nhân trong phòng chng ra tin; hp tác quc tế v phòng, chng ra tin.

Theo quy đnh ti Khon 5, Điu 22, Lut Phòng, chng ra tin, các du hiu đáng ng trong lĩnh vc chng khoán bao gm: Giao dch mua, bán chng khoán có du hiu bt thường trong mt ngày hoc mt s ngày do mt t chc hoc mt cá nhân thc hin; Khách hàng thc hin chuyn nhượng chng khoán ngoài h thng mà không có lý do hp lý; Công ty chng khoán chuyn tin không phù hp vi các hot đng kinh doanh chng khoán; Người không cư trú chuyn s tin ln t tài khon giao dch chng khoán ra khi Vit Nam; Khách hàng thường xuyên bán danh mc đu tư và đ ngh công ty chng khoán thanh toán bng tin mt hoc séc; Khách hàng đu tư bt thường vào nhiu loi chng khoán bng tin mt hoc séc trong khong thi gian ngn hoc sn sàng đu tư vào các danh mc chng khoán không có li; Tài khon chng khoán ca khách hàng không hot đng trong mt thi gian dài nhưng đt nhiên được đu tư ln không phù hp vi kh năng tài chính ca khách hàng; Giao dch mua, bán chng khoán có ngun tin t các qu đu tư được m các vùng lãnh th được các t chc quc tế xếp loi là có nguy cơ ra tin cao.

Đ nâng cao hiu qu trong công tác phòng, chng ra tin và phòng, chng khng b trong lĩnh vc chng khoán và TTCK, theo quy đnh ca Lut Phòng chng ra tin ca Quc hi, B Tài chính có trách nhim ch trì, phi hp vi các cơ quan có liên quan trin khai các bin pháp phòng, chng ra tin trong lĩnh vc chng khoán...; Thanh tra, giám sát hot đng phòng, chng ra tin đi vi đi tượng báo cáo thuc lĩnh vc chng khoán...

Bên cnh đó, nhm góp phn gim thiu các hành vi vi phm quy đnh v phòng, chng ra tin và phòng, chng khng b trong lĩnh vc chng khoán và TTCK, ngày 31/12/2020, Chính ph ban hành Ngh đnh s 156/2020/NĐ-CP, trong đó Điu 45 cũng quy đnh rõ các mc x pht đi vi hành vi vi phm quy đnh v phòng, chng ra tin và phòng, chng khng b trong lĩnh vc chng khoán và TTCK.

Theo đó, công ty chng khoán, công ty qun lý qu đu tư chng khoán thc hin hành vi vi phm quy đnh v nhn biết và cp nht thông tin khách hàng thì b x pht như sau:

- Pht tin t 20 triu đng đến 30 triu đng đi vi hành vi không cp nht thông tin nhn biết khách hàng theo quy đnh ti Điu 8, Điu 9 và Điu 10 Lut Phòng, chng ra tin;

- Pht tin t 30 triu đng đến 50 triu đng đi vi hành vi không áp dng các bin pháp nhn biết khách hàng, bin pháp đánh giá tăng cường quy đnh ti khon 2, khon 3 và khon 4 Điu 12 Lut Phòng, chng ra tin, không báo cáo các giao dch đáng ng trong lĩnh vc chng khoán quy đnh ti khon 5 Điu 22 Lut Phòng, chng ra tin.

-  Pht tin t 100 triu đng đến 150 triu đng đi vi hành vi không có h thng qun lý ri ro đ xác đnh khách hàng nước ngoài là cá nhân có nh hưởng chính tr theo quy đnh ti khon 2 và khon 3 Điu 13 Lut Phòng, chng ra tin.

Cũng theo Ngh đnh này, công ty chng khoán, công ty qun lý qu đu tư chng khoán thc hin hành vi vi phm quy đnh v kim toán ni b, rà soát khách hàng trong phòng, chng ra tin thì b x pht như sau:

- Pht tin t 20 triu đng đến 40 triu đng đi vi hành vi không rà soát khách hàng và các bên liên quan theo các danh sách cnh báo trước khi thiết lp mi quan h hoc cung cp các dch v cho khách hàng.

- Pht tin t 40 triu đng đến 80 triu đng đi vi hành vi vi phm không báo cáo cơ quan nhà nước có thm quyn theo quy đnh ca pháp lut khi có khách hàng và bên có liên quan nm trong các danh sách cnh báo; không thc hin kim toán ni b v phòng, chng ra tin theo quy đnh ca pháp lut.

Đng thi, pht tin t 60 triu đng đến 100 triu đng đi vi công ty chng khoán, công ty qun lý qu đu tư chng khoán thc hin mt trong các hành vi vi phm quy đnh ni b v phòng, chng ra tin sau đây: Không ban hành và tuân th quy đnh ni b v phòng chng ra tin; Không xây dng quy đnh phân loi khách hàng, không phân loi khách hàng theo mc đ ri ro v ra tin theo quy đnh ca pháp lut; không ban hành quy trình qun lý ri ro các giao dch liên quan ti công ngh mi theo quy đnh ti Điu 15 Lut Phòng, chng ra tin.

Công ty chng khoán, công ty qun lý qu đu tư chng khoán thc hin hành vi b cm trong phòng, chng ra tin thì b x pht tin: T 30 triu đng đến 60 triu đng đi vi hành vi cn tr vic cung cp thông tin phc v công tác phòng, chng ra tin theo quy đnh ti khon 6 Điu 7 Lut Phòng, chng ra tin; T 50 triu đng đến 100 triu đng đi vi hành vi không cung cp thông tin phc v công tác phòng, chng ra tin theo yêu cu ca cơ quan nhà nước có thm quyn theo quy đnh ti khon 4 Điu 18 Lut Phòng, chng ra tin; T 100 triu đng đến 150 triu đng đi vi hành vi thiết lp hoc duy trì tài khon vô danh, tài khon s dng tên gi theo quy đnh ti khon 2 Điu 7 Lut Phòng, chng ra tin; T 200 triu đng đến 250 triu đng đi vi hành vi t chc, tham gia hoc to Điu kin thc hin hành vi ra tin.

Pht tin t 70 triu đng đến 100 triu đng đi vi S giao dch chng khoán Vit Nam và công ty con không lưu gi và cp nht thông tin cơ bn v cơ cu t chc, người sáng lp, ch s hu hưởng li ca doanh nghip niêm yết theo quy đnh ti khon 1 Điu 18 Lut Phòng, chng ra tin.

Công ty chng khoán, công ty qun lý qu đu tư chng khoán thc hin hành vi vi phm quy đnh v chng tài tr khng b thì b x pht tin: T 20 triu đng đến 40 triu đng đi vi hành vi không áp dng các bin pháp nhn biết, cp nht thông tin nhn biết khách hàng theo quy đnh ti Điu 34 Lut Phòng, chng khng b; T 80 triu đng đến 100 triu đng đi vi hành vi không t giác tài tr khng b.

Ngoài các mc x pht c th như trên, các công ty chng khoán, công ty qun lý qu đu tư chng khoán cũng s phi chu hình thc x pht b sung là đình ch hot đng kinh doanh, dch v chng khoán trong thi hn t 01 tháng đến 03 tháng đi vi hành vi vi phm quy đnh ti đim d khon 4 Điu 45 Ngh đnh s 156/2020/NĐ-CP.

Xem 1363 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng