Sunday, 09 May 2021
TIN MỚI

Tập trung xử lý 5 cân đối lớn trong phát triển đất nước

Tap trung xu ly 5 can doi lon trong phat trien dat nuocCn tiếp tc đưa ra các gii pháp ng phó hiu qu, phù hp vi tình hình din biến dch bnh; tham mưu các gii pháp đ ch đo điu hành thúc đy mnh m đ hot đng sn xut, kinh doanh ngay sau Tết tr li bình thường trong bi cnh có Covid-19.

Phát biu ch đo ti cuc hp Thường trc Chính ph bàn v tình hình Tết, trin khai các nhim v trng tâm sau Tết và công tác phòng chng dch Covid-19 chiu ngày 17/2, Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc nhn mnh, thành công trong 5 năm qua, đc bit năm 2020 đã chng minh mt cách thuyết phc v sc mnh “ý Đng và lòng dân” được kết tinh trong ch đo. Qua đó, đi sng ca người dân được nâng lên trong bi cnh còn nhiu khó khăn, đc bit là dch bnh, thiên tai dn dp.

Vic ch đo chun b Tết phc v nhân dân rt quyết lit, kp thi, nht là chun b lượng hàng hóa cn thiết, h tr các vùng khó khăn, quan tâm an sinh xã hi cho người nghèo, vùng thiên tai. Th tướng Chính ph đánh giá cao, biu dương tinh thn trách nhim, s c gng ca các b, ngành, đa phương trong vic phòng chng dch bnh, đc bit là công tác lo Tết cho nhân dân.

Trước din biến phc tp ca đt bùng phát dch bnh hin nay, Th tướng yêu cu, tt c các cơ quan, đơn v, đa phương tr li làm vic bình thường, không t chc liên hoan, đi chúc Tết, cn tp trung x lý công vic ngay t ngày làm vic đu tiên, nht là x lý xong công vic tn đng do ngh Tết. Các b, cơ quan chun b tt các cuc hp, các hot đng ca lãnh đo Chính ph theo lch công tác...

Th tướng Nguyn Xuân Phúc ch đo các b, cơ quan, đa phương trin khai thc hin các nhim v, đ án đã được Chính ph, Th tướng Chính ph giao ngay t đu năm. Đc bit, Th tướng nhn mnh, các b, ngành, đa phương cn tp trung x lý 5 cân đi ln trong phát trin đt nước, trong 6 tháng đu năm 2021 và c năm 2021, kế hoch 5 năm, c th:

Mt là, nghiên cu, cân đi gia vic m ca, đi mi, thúc đy phát trin kinh tế - xã hi vi vic cng c, nâng cao vai trò lãnh đo ca Đng, cân đi gia đi mi, n đnh và phát trin, gia tuân theo các quy lut th trường và đm bo đnh hướng xã hi ch nghĩa, gia nhà nước, th trường và xã hi, gia tăng trưởng kinh tế vi phát trin con người, gia tiến b xã hi vi bo v môi trường, gia tính đc lp và hi nhp.

Hai là, cân đi gia phát trin kinh tế nhanh vi vic bo đm tiến b công bng xã hi, trong đó có vn đ gìn gi môi trường, bo v bn sc văn hóa ca dân tc, “ví d như trong phòng dch phi gn vi đi sng và gii phóng hàng hóa”. “Phi phát trin cân bng, hài hòa, bao trùm không ai b li phía sau, không đ đa phương nào b tt li, đánh mt cơ hi phát trin”, Th tướng nhn mnh.

Ba là, cân đi gia ni lc và ngoi lc, gia kinh tế trong nước vi kinh tế nước ngoài, gia ni thương vi ngoi thương, gia xây dng mt nn kinh tế đc lp t ch vi m ca và hi nhp kinh tế quc tế khu vc cũng như toàn cu.

Bn là, cân đi gia ưu tiên ngn hn vi nhng mc tiêu dài hn. “Chúng ta không được ch quan, tránh chy theo mc tiêu ngn hn thiếu tính bn vng, b mc tiêu dài hn, có tính xuyên sut”. Th tướng lưu ý, đng thi đ ngh các b, cơ quan gi vng, kiên đnh nim tin vào lý tưởng và nhng nguyên tc xây dng nn kinh tế th trường đnh hướng XHCN.

Năm là, cân đi ngun lc tài chính quc gia, cán cân ngân sách, n công, cán cân thanh toán quc tế và nhiu cân đi vĩ mô khác.

Th tướng yêu cu, tt c các cơ quan, đơn v, đa phương tr li làm vic bình thường, không t chc liên hoan, đi chúc Tết, cn tp trung x lý công vic ngay t ngày làm vic đu tiên, nht là x lý xong công vic tn đng do ngh Tết. Các b, cơ quan chun b tt các cuc hp, các hot đng ca lãnh đo Chính ph theo lch công tác...

Theo Chinhphu.vn

Read 214 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng