Chủ nhật, 16 Tháng 5 2021
TIN MỚI

Các chương trình tín dụng chính sách của ngành Ngân hàng góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

Cac chuong trinh tin dung chinh sach cua nganh Ngan hangViệt Nam đã hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo trước 10 năm và được cộng đồng quốc tế đánh giá là hình mẫu giảm nghèo hiệu quả. Năm 1993, tỷ lệ hộ nghèo của Việt Nam: 58,1%; năm 2015: 9,88%; năm 2019: 3,75%; năm 2020, dự kiến còn: 2,75%.

Chỉ tính riêng 2016-2019: giảm 58,12% số hộ nghèo so với tổng số hộ nghèo đầu giai đoạn với hơn 6 triệu người thoát nghèo, hơn 2 triệu người thoát cận nghèo. Để đạt những con số trên, các chương trình tín dụng chính sách của ngành Ngân hàng góp phần không nhỏ thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững…

Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo trước 10 năm

Qua 10 năm thực hiện, công tác giảm nghèo đạt được nhiều kết quả tích cực.Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm liên tục qua các năm trên phạm vi cả nước, các vùng miền. Nhiều huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn đã được đầu tư cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh; hộ nghèo được hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin. Đặc biệt, đã có sự chuyển biến về nhận thức và hành động của một bộ phận người nghèo, đã xuất hiện một số điển hình làm đơn tự nguyện xin thoát nghèo. Kết quả giảm nghèo của Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Báo cáo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 được tổ cức cuối năm 2020, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo, nâng cao đời sống và bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội của người dân, trong giai đoạn vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 76 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến 2020, Nghị quyết số 100 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 80 về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; Nghị quyết số 30a về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo trước 10 năm và được cộng đồng quốc tế đánh giá là hình mẫu giảm nghèo hiệu quả. Năm 1993, tỷ lệ hộ nghèo của Việt Nam: 58,1%; năm 2015: 9,88%; năm 2019: 3,75%; năm 2020, dự kiến còn: 2.75%. Chỉ tính riêng 2016-2019: giảm 58,12% số hộ nghèo so với tổng số hộ nghèo đầu giai đoạn với hơn 6 triệu người thoát nghèo, hơn 2 triệu người thoát cận nghèo.

Cùng với đó, Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm, bố trí nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và huy động nguồn lực toàn xã hội để thực hiện công tác giảm nghèo. Nguồn lực đã được bố trí, huy động để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 là hơn 93.000 tỷ đồng.

Chính phủ và các địa phương đã ban hành hệ thống chính sách hỗ trợ toàn diện cho người nghèo. Việt Nam là một trong số 30 quốc gia áp dụng chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều; ngoài chiều chỉ số về thu nhập, chuẩn nghèo có có 10 chỉ số để xác định mức độ thiếu hụt tiếp cập 5 dịch vụ xã hội cơ bản, gồm: Y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin.

Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã phát động, triển khai thực hiện phong trào thi đua.

Trong công tác xây dựng ban hành chính sách, NHNN đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và trực tiếp ban hành 17 văn bản liên quan đến chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, tập trung vốn cho vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt tập trung cho lĩnh vực giảm nghèo, mở rộng thêm đối tượng hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi, ban hành thông tư hướng dẫn quy trình thủ tục vay vốn, trình giảm lãi suất, nâng mức cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, tiêu biểu như các văn bản: Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo; Quyết định 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; 02 Quyết định cá biệt của Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội về thực hiện Chiến lược công tác dân tộc và nâng mức cho vay, thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo; 05 Thông tư và 06 văn bản chỉ đạo liên quan đến hỗ trợ người nghèo.

Với sự nỗ lực của các tập thể, cá nhân ngành Ngân hàng trong thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững đã đem lại những kết quả tích cực. Vốn tín dụng chính sách thực sự đi vào cuộc sống đã giúp giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu của cuộc sống cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhất là tại khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Tính đến 30/6/2020, kết quả thực hiện các chương trình tín dụng chính sách của ngành Ngân hàng góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới là rất nổi bật với tổng dư nợ đạt 2.107.318 tỷ đồng, tăng gấp 1,11 lần so với thời điểm cuối năm 2016, với sự vào cuộc của 83 tổ chức tín dụng, 1.182 quỹ tín dụng nhân dân và 04 tổ chức tài chính vi mô. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp trên 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 1,3 triệu lao động, gần 350 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng hơn 7,4 triệu công trình nước sạch, công trình vệ sinh...

Tín dụng chính sách “trụ cột” quan trọng của hệ thống các chính sách giảm nghèo

Tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đến nay đã thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định tín dụng chính sách xã hội đã đạt hiệu quả tích cực, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trong phạm vi cả nước.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã đạt được trong những năm qua tại Hội nghị Tổng kết Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội gia đoạn 2011-2020 và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định, với sự đoàn kết nhất trí của gần 10.000 cán bộ, viên chức và người lao động dưới sự điều hành của Hội đồng quản trị và sự hỗ trợ giúp đỡ, phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhất định ngân hàng chính sách xã hội sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa xứng đáng với phần thưởng cao quý là đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Tín dụng chính sách xã hội thực sự là giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của nước ta, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội của đất nước, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của giai đoạn 2011 - 2020.

Trong năm 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tăng cường công tác huy động nguồn vốn và tập trung thực hiện tốt kế hoạch tăng trưởng dư nợ. Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đến 31/12/2020 đạt 233.426 tỷ đồng, tăng 21.532 tỷ đồng so với năm 2019; trong đó, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 20.315 tỷ đồng, tăng 4.882 tỷ đồng so với năm 2019. Điển hình một số chi nhánh đạt mức tăng cao như: TP. Hà Nội (+1.154 tỷ đồng), TP. Hồ Chí Minh (+854 tỷ đồng), TP. Đà Nẵng (+368 tỷ đồng), Bình Dương (+263 tỷ đồng), Bà Rịa - Vũng Tàu (+175 tỷ đồng), Đồng Nai (+148 tỷ đồng), Bình Định (+114 tỷ đồng), Quảng Ninh (+112 tỷ đồng), Vĩnh Phúc (+111 tỷ đồng)... Bên cạnh đó, một số đơn vị tuy ngân sách địa phương gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn quan tâm, tạo điều kiện, dành một phần ngân sách địa phương để ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác như: Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Kon Tum, Đắk Nông...

Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến hết năm 2020 đạt 226.197 tỷ đồng, tăng 19.391 tỷ đồng (+9,4%) so với cuối năm 2019, trong đó dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 194.405 tỷ đồng, tăng 14.400 tỷ đồng (+8%) so với cuối năm 2019, hoàn thành 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, với hơn 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ.

Đặc biệt, năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, NHCSXH nỗ lực để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và thực hiện phương án đảm bảo hoạt động liên tục của ngân hàng trong suốt giai đoạn dịch bệnh. NHCSXH cùng NHNN phối hợp với Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu xây dựng các Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Từ đó, có cơ sở triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động theo quy định. Theo đó, đến hết 2020, NHCSXH đã thực hiện giải ngân 31,6 tỷ đồng cho 207 doanh nghiệp để trả lương cho 8.529 người lao động bị ngừng việc. Bên cạnh đó, NHCSXH gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ cho 242,7 nghìn khách hàng; cho vay bổ sung 122,9 nghìn khách hàng với số tiền 3.112 tỷ đồng, cho vay mới 1.943 nghìn khách hàng với số tiền 71.585 tỷ đồng.

Năm 2020, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 361 nghìn lao động, giúp hơn 5,2 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 44,6 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; giúp 207 doanh nghiệp vay vốn để trả lương cho hơn 8,5 nghìn người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19; xây dựng trên 1,3 triệu công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng trên 17,3 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống; gần 6,2 nghìn căn nhà ở xã hội…

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội. Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo từ năm 2009 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, ngày 13/11/2020, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới cho NHCSXH. Trong bối cảnh năm 2021 tới đây diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, NHCSXH xác định luôn đồng hành, sẵn sàng đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách vượt khó trong đại dịch, trong khó khăn.

Bên cạnh đó, để hoàn thành nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2021, NHCSXH tiếp tục huy động các nguồn vốn, trong đó, đẩy mạnh việc nhận vốn ủy thác từ ngân sách các địa phương, huy động tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân trên thị trường, làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn... nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao và đảm bảo khả năng thanh khoản của toàn hệ thống. Tiếp tục chủ động tham mưu cho Chính phủ, các Bộ, ban, ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tập trung chỉ đạo chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, trọng tâm tăng cường nguồn lực từ địa phương hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN và các cơ quan chức năng, chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của NHCSXH đảm bảo hoạt động của toàn hệ thống hiệu quả, an toàn.

Theo SBV

Xem 1068 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng