Sunday, 09 May 2021
TIN MỚI

Diễn đàn

Kính mời Quý vị truy cập theo các liên kết sau để vào từng diễn đàn phụ của Hiệp hội Ngân hàng Việt nam:

 

1. Diễn đàn hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt nam: http://vnba.org.vn/diendanhhnh

2. Diễn đàn CLB Pháp chế Hiệp hội Ngân hàng Việt nam: http://vnba.org.vn/diendan