Năm 2023, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 20.058 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ lên 38.840 tỷ đồng

Thứ sáu, 24 Tháng 3 2023 02:54

Ngân hàng Á Châu (ACB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 20.058 tỷ đồng, tăng 17,2% so với năm 2022. Đồng thời, dự kiến chi cổ tức có tổng tỷ lệ bằng tiền mặt và cổ phiếu là 25%.

Theo tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023, ACB đặt mục tiêu đến cuối năm 2023, tổng tài sản đạt 668.788 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Tiền gửi mục tiêu đạt 495.411 tỷ đồng (bao gồm giấy tờ có giá) và dư nợ cho vay đạt 453.836 tỷ đồng, tăng lần lượt 8,1% và 9,7%. Mức tăng hạn mức tín dụng thực tế sẽ được điều chỉnh khi được Ngân hàng Nhà nước cấp bổ sung. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%. Lợi nhuận trước thuế đặt ra cho năm 2023 là 20.058 tỷ đồng, tăng 17.2% so với năm 2022.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, Hội đồng quản trị ACB sẽ trình cổ đông thông qua phương án chia cổ tức có tổng tỷ lệ 25% (trong đó có 15% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt). Cụ thể, ACB sẽ phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu để chia cổ tức năm 2022, dự kiến thực hiện trong quý 3/2023. Sau khi hoàn thành, vốn điều lệ của ACB sẽ tăng từ 33.774 tỷ đồng lên 38.840 tỷ đồng.

Năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên của ACB, sẽ bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2023-2028). Danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị có 9 thành viên (trong đó có 1 thành viên độc lập) và Ban kiểm soát là 3 thành viên (3 thành viên chuyên trách).

Theo đó, sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 là 9 thành viên (trong đó có 1 thành viên độc lập) và BKS là 3 thành viên (3 thành viên chuyên trách). Cụ thể, danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 gồm: Ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB nhiệm kỳ 2018 - 2023; Ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch HĐQT ACB nhiệm kỳ 2018 - 2023; Bà Đinh Thị Hoa, Thành viên HĐQT ACB nhiệm kỳ 2018 - 2023; Ông Võ Văn Hiệp, Thành viên độc lập HĐQT ACB nhiệm kỳ 2018 - 2023; Bà Đặng Thu Thủy, Thành viên HĐQT ACB nhiệm kỳ 2018 - 2023; Ông Đàm Văn Tuấn Thành viên HĐQT ACB nhiệm kỳ 2018 - 2023; Ông Đỗ Minh Toàn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Chứng khoán ACB (từ tháng 6/2002 - nay), nguyên Tổng Giám đốc ACB (08/2012 – 1/2022); Ông Võ Văn Hòa, Phó Tổng Giám đốc ACB (2017-nay); Ông Trịnh Bảo Quốc, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn KCN Việt Nam, dự kiến bầu là thành viên độc lập HĐQT.

Như vậy, 9 ứng viên được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 có 6 thành viên từ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 và 3 ứng viên mới.

(Nguồn: ACB)

Xem 224 lần