LienVietPost Bank được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Thứ hai, 28 Tháng 6 2021 05:12

Ngày 24/6/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Văn bản số 4536/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPost Bank).

Theo đó, NHNN chấp thuận việc LienVietPost Bank tăng vốn điều lệ tối đa thêm 1.289.566.690.000 đồng qua hình thức phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo đề nghị của LPB tại Văn bản số 4904/2021/LienVietPostBank ngày 18/5/2021, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/4/2021.

LienVietPost Bank có trách nhiệm: (i) Thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm việc tuân thủ quy định về giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông này theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn điều lệ; (ii) Chỉ được thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định khi tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành có liên quan; (iii) Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, LienVietPost Bank thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký.

Xem 1105 lần