CHỦ NHẬT, 24/09/2023

BIDV đặt mục tiêu đạt lợi nhuận trước thuế tăng 10%-15% so năm 2022

Thứ sáu, 05 Tháng 5 2023 01:59

Ngày 28/4/2023, tại Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và trọng tâm hoạt động năm 2023; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và trọng tâm công tác năm 2023; Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027…

BIDV dat muc tieu dat loi nhuan truoc thue

Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của BIDV

Theo đó, tổng tài sản đến 31/12/2022 đạt trên 2,08 triệu tỷ đồng, tăng 20,8% so với năm 2021, là NHTM đầu tiên vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, tiếp tục là NHTMCP có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam.

Huy động vốn đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng vốn, đảm bảo an toàn thanh khoản hệ thống. Tổng nguồn vốn huy động đạt 1,95 triệu tỷ đồng. Trong đó, huy động vốn tổ chức, dân cư đạt 1,62 triệu tỷ đồng, tăng 8,8% so với đầu năm, chiếm 13,7% thị phần tiền gửi toàn ngành ngân hàng.

Ngoài ra, dư nợ tín dụng và đầu tư đạt trên 1,95 triệu tỷ đồng, tăng 18,7% so với năm 2021; trong đó dư nợ tín dụng tổ chức kinh tế, cá nhân đạt 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 12,65% so với năm 2021, tuân thủ giới hạn tín dụng NHNN giao (tối đa 12,7%), chiếm 12,6% dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế, đứng đầu về thị phần cho vay trong khối NHTMCP.

Chất lượng tín dụng được kiểm soát trong giới hạn với tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN đến 31/12/2022 kiểm soát ở mức 0,96%, hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo mục tiêu định hướng của Ngân hàng Nhà nước (<1,6%); Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 226%.

Hiệu quả kinh doanh tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm trước, đạt và vượt kế hoạch năm 2022 đề ra. Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt trên 22,5 nghìn tỷ đồng, tăng 79,4% so với năm 2021, hoàn thành 112% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 23 nghìn tỷ đồng, tăng 69,8% so với năm 2021, hoàn thành 112% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại BIDV; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động. Vốn chủ sở hữu của BIDV đến 31/12/2022 đạt trên 96 nghìn tỷ đồng, tăng 19,5% so với năm 2021; Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước đối với năm 2022 là 6.044 tỷ đồng... Giá trị vốn hóa thị trường thời điểm 31/12/2022 đạt 195,3 nghìn tỷ đồng (~8,34 tỷ USD), tăng hơn 4% so với thời điểm 31/12/2021, đứng thứ 3 trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Các chỉ tiêu sinh lời, chỉ tiêu an toàn hoạt động của hệ thống được đảm bảo: ROA và ROE lần lượt đạt 0,95% và 20,32%, cải thiện tích cực so với năm 2021 (0,63% và 12,98%). Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) riêng ngân hàng đạt 8,92%, đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) khối NHTM đạt 83,05%, đáp ứng quy định của NHNN (≤85%) tại Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, tỷ lệ dự trữ thanh khoản, tỷ lệ khả năng chi trả và các chỉ tiêu an toàn khác đáp ứng theo quy định và thông lệ quốc tế.

Đại hội cũng đã thống nhất bầu bổ sung Ông Đặng Văn Tuyên vào Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2022-2027.

Năm 2023, BIDV đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh, với các chỉ tiêu chính như: Dư nợ tín dụng tăng trưởng đảm bảo tuân thủ giới hạn tín dụng do Ngân hàng Nhà nước giao; Huy động vốn phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng; đảm bảo an toàn, hiệu quả; Lợi nhuận trước thuế tăng 10%-15% so với năm 2022, phù hợp với diễn biến thị trường, năng lực của BIDV và phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước; Tỷ lệ nợ xấu (theo Thông tư số 11/2021/TT-NHNN) ≤ 1,4%.

Đến hết quý I/2023, kết quả kinh doanh khối NHTM của BIDV rất khả quan, bám sát kế hoạch đề ra: Tổng tài sản đạt trên 2 triệu tỷ đồng; Dư nợ tín dụng đạt trên 1,57 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 5%; Huy động vốn đạt trên 1,65 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 2,3%; Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11 kiểm soát dưới 1,4% theo định hướng; Lợi nhuận trước thuế đạt trên 6,6 nghìn tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ.

(Nguồn: BIDV)

Xem 262 lần