CHỦ NHẬT, 01/10/2023

Vietcombank triển khai hiệu quả đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”

Thứ tư, 10 Tháng 11 2021 09:18

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 861/QĐ-TTg và chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại Công văn số 4879/NHNN-TTGSNH về việc thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”, ngày 01/09/2021, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã ban hành công văn số 4435/VCB-BKTNB quán triệt, thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” tại Vietcombank, chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống nghiêm túc thực hiện.

Theo đó, Vietcombank đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng chống tham nhũng cho cán bộ nhân viên (CBNV); Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN trong triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”. Các đơn vị trong hệ thống tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng trong triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” bằng các hình thức như: cán bộ, người lao động tự nghiên cứu tài liệu pháp luật; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên website, hộp thư điện tử, Bản tin nội bộ, Intranet…; Tổ chức tọa đàm, hội thảo, hội nghị giao lưu, trao đổi các vấn đề pháp luật và việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng do NHNN tổ chức...

Trong giai đoạn 2019 - 2021, các cấp uỷ Đảng cũng như Ban lãnh đạo đã chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án, thực hiện các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Vietcombank nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng.Vietcombank đã thực hiện nghiêm túc việc tổng kết thực hiện Đề án trong toàn hệ thống. Theo Công văn số 4435/VCB-BKTNB, các Đơn vị tại Vietcombank đã tổ chức triển khai thực hiện Đề án phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; lồng ghép thực hiện Đề án với kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị; đồng thời thực hiện báo cáo tổng kết việc thực hiện Đề án theo chức năng, trách nhiệm của đơn vị được giao.

Đến nay, việc triển khai đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Các cấp ủy Đảng và Ban lãnh đạo VCB luôn xác định rõ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong hệ thống;Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên nhiều kênh như Bản tin Chung NIỀM TIN, Website, Intranet… đã tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng; bên cạnh đó đã kịp thời đưa tin về những tấm gương, những nhân tố mới tham gia hiệu quả vào hoạt động kinh doanh, góp phần vào công tác phòng chống tham nhũng của Vietcombank.Vietcombank cũng đã tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong phòng chống tham nhũngvà xây dựng đạo đức liêm chính; Tổ chức các cuộc thi có chủ đề phòng chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính như:Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh với tên gọi “Tư tưởng Bác soi đường chúng con đi”; Hội thi Văn hóa VCB dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người lao động trong việc chung tay giữ gìn và phát huy bản sắc Văn hóa VCB gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Có thể nói, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng của Vietcombank thời gian qua đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng, xây dựng đạo đức, lối sống liêm chính trong cán bộ, đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng thành việc làm thường xuyên, đi vào chiều sâu, thiết thực, có hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh chống tham nhũng trong hệ thống Vietcombank. Đến nay, 100% cán bộ và người lao động Vietcombank đã được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng dưới các hình thức đa dạng; các chương trình đào tạo của Vietcombank đã lồng ghép các nội dung về chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

Xem 1237 lần