Bổ sung nội dung Giấy phép của Công ty tài chính cổ phần Điện lực

Thứ hai, 28 Tháng 6 2021 05:09

Ngày 23/6/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1028/QĐ-NHNN về việc bổ sung nội dung vào Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty tài chính cổ phần Điện lực.

Theo đó, bổ sung tiết đ vào điểm 6.2 khoản 6 Điều 1 Giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính cổ phần Điện lực số 187/GP-NHNN ngày 07/7/2008 của Thống đốc NHNN như sau:

“đ) Phát hành thẻ tín dụng.”

Công ty tài chính cổ phần Điện lực có trách nhiệm: (i) Thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với nội dung sửa đổi nêu trên: (ii) Triển khai nội dung hoạt động được bổ sung nêu trên theo quy định của NHNN và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính cổ phần Điện lực số 187/GP-NHNN ngày 07/7/2008 của Thống đốc NHNN.

Xem 1028 lần