MAFC hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 qua chương trình “cơ cấu lại nợ”

Công ty tài chính Mirae Asset Finance Việt Nam (MAFC) đã chính thức đưa ra chương trình “cơ cấu lại nợ” nhằm hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn trong việc thanh toán khoản vay do tác động của “làn sóng” COVID-19 trong “làn sóng” COVID-19 lần 4.

MAFC đem tới ba hỗ trợ khác nhau gồm: Miễn lãi chậm trả; Miễn, giảm lãi và Cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho các khách hàng đang gặp khó khăn vì đại dịch bao. Trong đó, MAFC đặc biệt hỗ trợ miễn lãi chậm trả cho toàn bộ khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình. Khách hàng đủ điều kiện để tham gia chương trình sẽ là những khách hàng đang gặp khó khăn trong việc trả nợ vì chịu ảnh hưởng thu nhập bởi COVID-19.

Theo đó, khách hàng đủ điều kiện theo thể lệ của chương trình sẽ nhận được hỗ trợ theo cách sau:

MAFC ho tro khach hang bi anh huong boi COVID 2

Thông qua chương trình này, khách hàng hiện hữu thỏa điều kiện đang gặp khó khăn trong việc thanh toán khoản vay cho MAFC sẽ được miễn, giảm lãi 1 lần trong suốt thời gian chương trình. Đối với những trường hợp đặc biệt khó khăn, MAFC có thể xem xét để được miễn, giảm lãi, phí nhiều hơn 01 (một) lần.

Để biết thêm thông tin liên quan đến điều kiện và điều lệ của chương trình xem thông tin tại đây.