Các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thứ tư, 01 Tháng 2 2023 03:18

Ngày 31/12/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Thông tư số 26/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019, quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư số 26 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2022.

Thông tư 26/2022/TT-NHNN đã sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 20 và khoản 2 Điều 24 của Thông tư 22/2019/TT-NHNN.

Theo đó, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tính một phần tiền gửi có kỳ hạn Kho bạc Nhà nước khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi và có lộ trình giảm dần, cụ thể: (i) Từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến 31/12/2023: trừ 50% số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước; (ii) Từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024: trừ 60% số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước; (iii) Từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025: trừ 80% số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước; (iv) Từ ngày 01/01/2026: trừ 100% số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước.

Ngân hàng thương mại chưa đáp ứng được tỷ lệ an toàn vôn quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN thực hiện lộ trình tuân thủ tỷ lệ an toàn vôn tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN theo Phương án cơ cấu lại găn với xử lý nợ xâu được phê duyệt sau khi có ý kiến của cấp có thấm quyền theo quy định tại Quyêt định số 689/QĐ-TTg. Trong thời gian chưa áp dụng Thông tư 41/2016/TT- NHNN, ngân hàng thương mại thực hiện tỷ lệ an toàn vốn quy định tại Thông tư 22/2019/TT-NHNN.

Chi tiết Thông tư 26/2022/TT-NHNN xem tại đây.

Xem 306 lần

footer