Quy định mới về rút tài sản ký quỹ

Thứ sáu, 17 Tháng 6 2022 14:30

Rút tài sản ký quỹ là một trong những nội dung đáng chú ý tại Quyết định số 61/QĐ-VSD ngày 16/5/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ban hành Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Theo khoản 1, Điều 11, Quyết định số 61/QĐ-VSD, thành viên bù trừ được quyền rút tài sản ký quỹ khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ sau khi rút ở dưới ngưỡng cảnh báo mức độ 3 quy định tại khoản 1 Điều 13 Quy chế này, tức khi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ đạt ngưỡng 100%.

- Số lượng chứng khoán rút phải nhỏ hơn hoặc bằng số lượng chứng khoán ký quỹ trên tài khoản CKKQ thành viên (đối với trường hợp rút tài sản ký quỹ bằng chứng khoán).

- Tài khoản đề nghị rút đang không ở trong trạng thái bị đình chỉ giao dịch do vi phạm ngưỡng sử dụng tài sản ký quỹ, vi phạm giới hạn vị thế hoặc mất khả năng thanh toán.

Theo khoản 2, Điều 11, đối với việc rút tiền ký quỹ, thành viên bù trừ gửi cho VSD điện yêu cầu rút tiền ký quỹ trong đó nêu chi tiết số tiền ký quỹ cần rút theo từng tài khoản tiền gửi ký quỹ của nhà đầu tư từ 08h00 đến 16h00 ngày làm việc.

Căn cứ quy định tại các điểm a, c khoản 1 Điều 11, VSD thực hiện kiểm tra yêu cầu rút tiền ký quỹ của thành viên bù trừ. Trường hợp yêu cầu rút tiền ký quỹ không hợp lệ, VSD gửi điện thông báo cho thành viên bù trừ và nêu rõ lý do. Theo quy định hiện hành, trường hợp yêu cầu rút tiền ký quỹ hợp lệ như sau:

Thứ nhất, VSD lập chỉ thị cho ngân hàng thanh toán thực hiện chuyển tiền cho thành viên bù trừ, đồng thời quản lý tách biệt số tiền ký quỹ đề nghị rút để không tính vào giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ khi xác định tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của thành viên bù trừ đó.

Thứ hai, căn cứ vào chỉ thị của VSD, ngân hàng thanh toán thực hiện chuyển tiền ký quỹ từ tài khoản tiền gửi ký quỹ thành viên vào tài khoản nhận tiền rút ký quỹ mà thành viên bù trừ đã đăng ký và gửi điện thông báo cho VSD.

Thứ ba, căn cứ vào điện ghi nợ của ngân hàng thanh toán, VSD sẽ thực hiện ghi giảm giá trị tiền trên tài khoản ký quỹ tương ứng và thông báo cho thành viên bù trừ liên quan.

Về rút chứng khoán ký quỹ, theo khoản 3, Điều 11, thành viên bù trừ gửi cho VSD điện yêu cầu rút chứng khoán ký quỹ trong đó nêu chi tiết mã, số lượng chứng khoán ký quỹ cần rút theo từng tài khoản chứng khoán ký quỹ của nhà đầu tư từ 08h00 đến 16h00 ngày làm việc. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 11, VSD thực hiện kiểm tra yêu cầu rút chứng khoán ký quỹ của thành viên bù trừ.

Trường hợp yêu cầu rút chứng khoán ký quỹ không hợp lệ, VSD gửi điện thông báo cho thành viên bù trừ và nêu rõ lý do. Trường hợp yêu cầu rút chứng khoán ký quỹ hợp lệ, VSD thực hiện chuyển khoản chứng khoán từ tài khoản chứng khoán ký quỹ thành viên vào tài khoản chứng khoán ký quỹ của nhà đầu tư và thông báo cho thành viên bù trừ liên quan.

Xem 472 lần