Thêm quy định mới về bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Thứ sáu, 27 Tháng 5 2022 08:10

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa có Quyết định số 61/QĐ-VSD ban hành Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Theo Quyết định số 61/QĐ-VSD, Quy chế này hướng dẫn các nội dung liên quan đến hoạt động bù trừ và thanh toán tại VSD đối với giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, bao gồm: Mở tài khoản tiền gửi thành viên và tài khoản chứng khoán ký quỹ thành viên cho thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh; đăng ký, hủy đăng ký thông tin tài khoản giao dịch, tài khoản chứng khoán ký quỹ cho nhà đầu tư; Ký quỹ giao dịch; Thế vị, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh; Xử lý mất khả năng thanh toán; Quản lý vị thế.

Một số nội dung thay đổi đáng chú ý:

Thứ nhất, thay đổi phương pháp tính giá thanh toán cuối cùng (FSP) của Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 từ ''là giá trị đóng cửa của chỉ số cơ sở tại ngày giao dịch cuối cùng'' thành ''là giá trị trung bình số học giản đơn của chỉ số trong 30 phút cuối cùng của ngày giao dịch cuối cùng (bao gồm 15 phút khớp lệnh liên tục và 15 phút khớp lệnh định kỳ đóng cửa), sau khi loại trừ 3 giá trị chỉ số cao nhất và 3 giá trị chỉ số thấp nhất của phiên khớp lệnh liên tục". Dự kiến sản phẩm Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đầu tiên áp dụng phương pháp tính giá FSP này là VN30F2206 đáo hạn vào ngày 16/6/2022, sau khi Sở giao dịch Chứng khoán đã hoàn tất việc điều chỉnh mẫu Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 và công bố thông tin theo quy định.

Thứ hai, loại trừ giá giao dịch thỏa thuận khi tính toán mức ký quỹ yêu cầu và tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ trong phiên giao dịch cũng như khi tính giá thanh toán hàng ngày theo phương pháp bình quân gia quyền (trong trường hợp không có giá  đóng cửa). Thay đổi này sẽ được áp dụng ngay khi Quy chế có hiệu lực.

Về thời điểm áp dụng, để đảm bảo thời gian cho Sở giao dịch Chứng khoán hoàn tất việc điều chỉnh mẫu Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 và công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC đối với nội dung liên quan đến phương pháp FSP mới của Hợp đồng tương lai chỉ số VN30, Quy chế mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2022.

Theo VSD, Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh được ban hành để phù hợp với các quy định pháp lý mới của Luật Chứng khoán 2019, Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, Thông tư 58/2021/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 158/2020/NĐ-CP cũng như thực tiễn hoạt động của thị trường. Với một số nội dung thay đổi đáng chú ý, quy chế mới sẽ góp phần hỗ trợ thị trường chứng khoán phái sinh phát triển minh bạch, bền vững hơn.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2022 và thay thế Quyết định số 96/QĐ-VSD ngày 23/3/2017 của Tổng Giám đốc VSD về việc ban hành Quy chế ký quỹ, bù trừ và thanh toán chứng khoán phái sinh, Quyết định 87/QĐ-VSD ngày 19/7/2018 của Tổng Giám đốc VSD về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế ký quỹ, bù trừ và thanh toán chứng khoán phái sinh ban hành kèm Quyết định số 96/QĐ-VSD ngày 23/3/2017 của Tổng Giám đốc VSD.

Xem 740 lần