Công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN

Thứ năm, 24 Tháng 2 2022 02:49

Ngày 21/02/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 177/QĐ-NHNN về việc Công bố thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Theo đó, danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN gồm:

(i) TTHC thực hiện tại NHNN là Thủ tục chấp thuận đủ điều kiện thành lập chi nhánh ở trong nước của ngân hàng thương mại; Thủ tục chấp thuận đủ điều kiện thành lập phòng giao dịch của ngân hàng thương mại; Thủ tục chấp thuận thành lập chi nhánh ở nước ngoài, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài của ngân hàng thương mại;

(ii) TTHC thực hiện tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố gồm: Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại; Thủ tục chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mại; Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động chi nhánh ở trong nước của ngân hàng thương mại; Thủ tục chấp thuận cho ngân hàng thương mại tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch;

Danh mục TTHC được thay thế thuộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN gồm: Thủ tục chấp thuận thành lập đơn vị sự nghiệp ở trong nước của ngân hàng thương mại; Thủ tục chấp thuận thành lập văn phòng đại diện ở trong nước của ngân hàng thương mại.

Danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN gồm: Thủ tục chấp thuận thay đổi tên chi nhánh ở trong nước của ngân hàng thương mại; Thủ tục chấp thuận đủ điều kiện khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước của ngân hàng thương mại.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2022. Các quy định về hồ sơ của ngân hàng thương mại bằng hình thức trực tuyến và quy định về văn bản chấp thuận dạng điện tử của NHNN chi nhánh quy định tại Thông tư số 01/2022/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2022.

Quyết định này bãi bỏ nội dung các TTHC có mã như sau: 1.003334; 2.001392; 2.001377; 2.001380 được công bố tại Quyết định số 1814/QĐ-NHNN ngày 17/9/2018 và bãi bỏ nội dung các TTHC có mã: 1.000194; 1.000206; 1.000394; 1.002167; 2.000123; 1.000372 được công bố tại Quyết định số 1998/QĐ-NHNN ngày 6/10/2015.

Xem 600 lần

footer