CHỦ NHẬT, 26/03/2023

Bo Tai chinh de xuat cach tinh thue gia tri gia tang voi chuyen nhuong bat dong sanBộ Tài chính vừa hoàn thành Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất cách tính thuế GTGT với chuyển nhượng bất động sản.

To chuc trung gian thanh toan phai ap dung cac bien phap phong chong rua tienNgân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức trung gian tài chính phải xây dựng và thực hiện quy định nội bộ và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về phòng, chống rửa tiền, nhất là đối với dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán.

Nghi dinh 20 khong che chi phi lai vay gay nhieu vuong macNội dung quy định tại Khoản 3 Điều 8 của Nghị định 20 chưa thực sự thống nhất với các quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

Gop y du thaoHiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNH) nhận được Công văn số 8040/NHNN-PC ngày 05/11/2020 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (dự thảo Thông tư xem tại đây).

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn đề nghị các Tổ chức hội viên góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh.

Gop y du thaoNHNN Việt Nam lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhận được Công văn số 3903/TTGSNH6 ngày 26/10/2020 của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

De xuat Quoc hoi tiep tuc quan tam ho tro qua trinh xu ly no xauChính phủ đề xuất Quốc hội tiếp tục quan tâm hỗ trợ quá trình xử lý nợ xấu nói chung và xử lý nợ xấu theo quy định tại Nghị quyết số 42 nói riêng thông qua việc quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hàng năm của đất nước.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn đề nghị các Tổ chức hội viên góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết về nội dung hợp đồng lao động.

Dam bao tinh nhat quan va dong bo trong chinh sach xu ly no xauNghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của Quốc hội đã đi vào cuộc sống được hơn 3 năm. Chính sách này đã tác động thế nào đến hoạt động xử lý nợ xấu và có còn vướng mắc nào cần tháo gỡ để xử lý nợ xấu đạt hiệu quả cao hơn?

footer