Sẽ sửa đổi một số quy định về chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt

Thứ sáu, 28 Tháng 10 2022 03:43

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư quy định chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt tại NHNN.

Theo đó, các quy định về chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt tại NHNN được nâng cấp lên thông tư để thay thế cho Quyết định số 37/2007/QĐ-NHNN.

Một trong những nội dung mới của dự thảo Thông tư sửa đổi là quy định rõ hơn về đối tượng áp dụng. Đó là Cục Phát hành và Kho quỹ, Chi cục Phát hành và Kho quỹ, Vụ Tài chính - Kế toán, Sở Giao dịch, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị, tổ chức có liên quan đến việc giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu huỷ tiền mặt tại các đơn vị thuộc NHNN. Trước đây, Quyết định 37 không có quy định về đối tượng áp dụng.

Dự thảo thông tư cũng quy định về luân chuyển chứng từ. Theo đó, tiền nhập kho tiêu hủy được căn cứ chứng từ người được ủy quyền của Kho tiền Trung ương chuyển đến. Thủ kho tiền tiêu hủy làm thủ tục nhập tiền lập biên bản giao nhận tiền, vào sổ theo dõi và chuyển chứng từ sang bộ phận kế toán của hội đồng tiêu huỷ. Kế toán Hội đồng tiêu huỷ lập phiếu nhập kho, vào sổ theo dõi và chuyển chứng từ về Vụ Tài chính - Kế toán để hạch toán theo quy định.

Tiền xuất kho tiêu huỷ cũng phải căn cứ tỷ lệ kiểm đếm từng loại tiền do Chủ tịch hội đồng tiêu hủy quyết định, kế toán hội đồng tiêu hủy lập phiếu xuất kho vào sổ theo dõi. Thủ kho tiền tiêu hủy lập biên bản giao nhận tiền, xuất tiền giao sang tổ kiểm đếm, tổ cắt hủy để thực hiện kiểm đếm/cắt hủy theo quy định tại quy chế tiêu hủy tiền hiện hành.

Xem 424 lần

footer