THÀNH TÍCH NỔI BẬT

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1

                              HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ

2

                             HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NƯỚC NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

3

BẰNG KHEN NĂM 2004 - 2006

4

BẰNG KHEN NĂM 2008

5

BẰNG KHEN NĂM 2011

CỜ THI ĐUA, BẰNG KHEN CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

6

CỜ THI ĐUA NĂM 2018

7

BẰNG KHEN CÁC NĂM 2004,2005,2006,2010,2012,2018

BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

8