CHỦ NHẬT, 01/10/2023

tong quan

 
 

CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC

Là cơ quan trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hiệp hội được quy định trong Điều lệ này, thực hiện các nghị quyết của Đại hội, Hội đồng Hiệp hội và sự chỉ đạo của Chủ tịch Hiệp hội, thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm tra Hiệp hội. Cơ quan thường trực có 8 ban, đơn vị.

CÁC TỔ CHỨC TRỰC THUỘC

Các đơn vị trực thuộc Hiệp hội Ngân hàng được thành lập hoặc giải thể theo quyết định của Hội đồng Hiệp hội trên cơ sở đề nghị của Tổng thư ký, phù hợp với Điều lệ Hiệp hội và quy định của pháp luật. Hiệp hội Ngân hàng có 4 đơn vị trực thuộc là: Chi Hội thẻ Ngân hàng, Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng, Câu lạc bộ Fitech và Câu lạc bộ VAMC, Câu lạc bộ Tài chính Tiêu dùng và 02 Ủy ban chuyên môn thuộc Hội đồng Hiệp hội gồm: Ủy ban chính sách và Ủy ban công nghệ.

CÁC TỔ CHỨC HỘI VIÊN

Sau gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, Hiệp hội Ngân hàng đã có 75 tổ chức hội viên, gồm: 63 hội viên chính thức; 9 hội viên liên kết; 3 hội viên danh dự